Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Техническите науки се финансират с 639 млн. лв., а аграрните със 76 млн.

През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6
млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията
на ежегодното им нарастване през периода 2018 – 2022 година, съобщава Националният статистически институт.

Разходите по НИРД в областта на селскостопански и ветеринарни науки представляват едва 6% от всички разходи, което е близо до 76 милиона лева (75,936 млн. лв.).

Най-големи са разходите в сферата на техническите науки 50,5% (638,6 млн. лв.), следвани от медицински и здравни науки – 20,5 на сто (259,3 млн. лв.), естествени науки – 17,2% (217,1 млн. лв.), хуманитарни науки и изкуства – 3,6% и обществени науки – 2,2%.

Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от брутния
вътрешен продукт) възлиза на 0.75% и е с 0.02 пункта по-ниска в сравнение с 2021 година.

Сектор „Предприятия“ е най-големият от четирите институционални сектора, в които
се осъществява НИРД, с дял от 67.8% от общите разходи за НИРД през 2022 година. Следва
сектор „Държавно управление“, чиито научни институти и организации формират 25.4%.
Направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на
6.3%, а от нетърговските организации – на 0.5%.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет,
бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2022 г. най-голям е делът на
чуждестранните източници на средства за осъществяване на НИРД – 40.0%. Сектор
„Предприятия“ финансира 34.7%, а държавният бюджет – 24.6%.

През 2022 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 27 090
души (в еквивалент на пълна заетост), което е със 7.8% повече в сравнение с предходната
година. Броят на изследователите в еквивалент на пълна заетост е 17 487 души, което е със 7.7% повече спрямо 2021 година.

Leave a Comment