Нова помощ за предотстъпване на данък за фермери ще се прилага до 2029 г. Ще се облагат и берачите на диви гъби и плодове

Плащанията в брой са намалени от 10 000 на 5 000 лева.

Ако дадено лице съобщи за данъчно-осигурителни нарушения, които ще увеличат плащанията към хазната с поне 100 хил. лв., то ще получи 10% бонус от довнесената сума

Няколко данъчни законопроекта, внесени от министъра на финансите Асен Василев, бяха разгледани на извънредно правителствено заседание днес.

Министерство на финансите

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ) е предвидено към определението „трудови правоотношения“ да се причисляват и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила без да е сключен трудов договор. По този начин се очаква постигането на по-голяма данъчна прозрачност относно доходите, дължимите данъци и задължителните осигурителни вноски. Предлага се още всички предварително неопределени допълнителни парични плащания на заетите по трудово правоотношение да бъдат изрично включени към облагаемия доход от трудови правоотношения.

Въвежда се алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения. Целта е да се предотвратят възможностите за неплащане на данъци и осигурителни вноски, както и изсветляване на сектора.

В проекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на данък. Тя ще се прилага за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2029 г., след получаване на окончателния номер на помощта в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

Въвежда се облагане с патентен данък на юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения.

В проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е предвидено освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „А“ и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се планира да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите, в границите, определените в закона.

Ще се актуализира базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години, както и ще има ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи.

Одобрено е и изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С цел повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на „сивата“ икономика, в Закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5 000 лв.

Въвежда се изискване работодателите от ресторантьорството, които предлагат услуги в заведения, категоризирани с две, три, четири или пет звезди, да изплащат възнагражденията на работниците и служителите си задължително по банков път. Всеки ресторант трябва да осигури възможност за плащане през термиранло устройство.

В промените в ДОПК се предлага въвеждането на финансов стимул за лицата, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях, във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества. Предлага се размерът на възнаграждението за лицата да е 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията. Предвижда се долен праг на сумата, събрана вследствие на подадената информация, като условие за действие на режима по изплащане на възнаграждението. Този праг е 100 000 лв.

Leave a Comment