До 30 ноември се удължава срокът за кандидатстване за „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Лозарите не могат да купуват гроздокомбайни и други машини по интервенцията, докато тази възможност не се включи в интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

За Кампания 2023 г. няма да се отчисляват 1,5% от размера на директните плащания, които трябва да се използват като инструменти за управление на риска

Лозарите не могат да получат финансова помощ при закупуване на гроздокомбайн, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства. Тази възможност отпадна с обнародването на измененията в Наредба №14 за условията за получаване на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор. Те са публикувани в днешния брой 93 на „Държавен вестник“.

В първоначалния вариант на Наредба №14 тази възможност фигурираше в интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“, където финансовата помощ достига 75% от разходите.

Причината за отпадането е в извършен през септември европейски одит. Според одиторите възможностите за закупуване на машини и прикачен инвентар трябва да бъдат включени в интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, след като съответно отпаднат от интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

При обсъждането на предложените изменения от МЗХ обещаха, че грешката ще бъде поправена когато се внесат всички корекции, които страната ни иска да направи по Стратегическия план.

Друга промяна в изменената наредба е срокът за кандидатстване по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“. Той се удължава до 30 ноември (при досегашен срок 15 ноември).

В Преходните и заключителни разпоредби е отменено действието на чл. 83, ал. 1 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания. Отмененият текст гласи:

Чл. 83. (1) На основание чл. 19 от Регламент (ЕС) 2021/2115 1,5 на сто от размера на директните плащания, които се изплащат на земеделски стопанин, се използват за неговия принос към инструмента за управление на риска по чл. 11, ал. 2, т. 2 от ЗПЗП.“ Това вероятно означава, че ДФ „Земеделие“ все още не е готов да изпълнява функция на Взаимоспомагателен фонд за прилагане на инструменти за управление на риска в земеделието.

Наредба за изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година (ДВ, бр. 80 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1, т. 3 буква „ж“ се отменя.
 2. Алинея 7 се отменя.
  § 2. В чл. 8, ал. 2, т. 1 думите „вкл. машини и прикачен инвентар“ се заличават.
  § 3. В чл. 10, ал. 11 изречение второ се заличава.
  § 4. В чл. 18, ал. 8 думите „както и пределните цени по дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ съгласно приложение № 1“ се заличават.
  § 5. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 част „Пределни цени за дейност „Закупуване
  на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други
  машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ и част „Допустим брой машини/машинни агрегати според размера на стопанството“ се отменят.
  Предходни и заключителни разпоредби
  § 6. Приемът по чл. 5, ал. 1 през 2023 г. е до 30 ноември 2023 г.
  § 7. В Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под
  формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на админист ративни санк ции (oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56 и 80 от 2023 г. ) в заключителните разпоредби се създава § 5:
  „§ 5. За кампания 2023 г. ал. 1 на чл. 83 не се прилага.“
  § 8. Наредбата влиза в сила от деня на
  обнародването є в „Държавен вестник“.
  Министър:
  Кирил Вътев

Leave a Comment