МЗХ: Промените в Стратегическия план все още се съгласуват с КН

Министерството на земеделието и храните изпрати отговори на писмено зададени от Агро Пловдив въпроси, свързани с промените в Стратегическия план за земеделие и селски райони.

От отговорите разбираме, че преди да бъдат изпратени към Брюксел корекциите в българския Стратегически план трябва да бъдат одобрени за последно от Комитета по наблюдение и да бъдат приети от правителството. Не сме преминали все още през тези стъпки.

В писмото от МЗХ до нас са посочени суми, които се прехвърлят от схема, към която има по-слаб интерес, към други еко схеми, привлекли повече земеделци. Посочени са и някои ставки.

Прочети още:

Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Относно обвързаното подпомагане за животни и по-точно спора за това дали ставките да са модулирани или да са едни и същи без значение какъв е размерът на стадата, от МЗХ отговарят, че „И през 2023 г. се прилагат модулирани ставки“.

Ето отговорите на МЗХ:

Кога МЗХ ще е окончателно готово с промените в Стратегическия план и следователно кога ще ги изпрати за нотификация в ЕК? 

Всички промени в Стратегическия план се обсъждат и съгласуват с членовете на Комитета по наблюдение (КН), който е органът за управление на  Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР). В резултат на проведеното присъствено заседание на КН през м. септември и проведените дискусии там, както и с оглед редица получени становища от участниците в работата на Комитета, Управляващият орган взе предвид техните коментари и ги отрази в част от интервенциите. Съгласно Вътрешните правила за работа на КН всяка една промяна следва да бъде повторно съгласувана в рамките на писмена съгласувателна процедура. Такава веднъж беше направена с цел извършване на навременна комуникация и осигуряване на достатъчна прозрачност при вземането на решения. След като бъде приключен този процес, Министерство на земеделието и храните следва да спази изискванията и на приложимото национално екологично законодателство, а именно – да получи становище от компетентния орган по Първо изменение на Стратегическия план. Последната стъпка, преди изпращане на Първо изменение на Плана до службите на ЕК, е Министерският съвет на Република България да одобри изменението.   

Ще бъдат ли публикувани на страницата на МЗХ тези промени?

Да, промените ще бъдат публикувани на електронната страница на МЗХ.

С кои от забележките на парламентарната земеделска комисия към така предложените промени се съобрази МЗХ?

След провелата се кампания и в резултат на искания на заинтересованите страни и в изпълнение на Решение на 49-то Народното събрание, както и програмата на правителството за опростяване и по-добро насочване на помощта по Общата селскостопанска политика беше стартиран процес на изменение на Стратегическия план.

Прочети още:

Препоръка на депутатите: Да има контрол и самоконтрол върху ползването на пестициди и торове

Беше сформирана работна група със заповед на министъра на земеделието, която имаше за основна цел да направи цялостен преглед на постъпилите становища и резултатите от Кампания за директни плащания и да се изготвят необходимите изменение и допълнение, както и предложение за преразпределение на средствата, предвидени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г., с цел постигане на по-справедливо разпределение на директните плащания в полза на производствените площи, екосхемите, секторните интервенции и инвестициите, с цел подпомагане на малките и средните земеделски стопанства в производството на български плодове и зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед, претърпяло през последните години сериозни щети и застрашително намаляло като дял от селскостопанското производство.

Те обхващат основно промени, свързани с директни плащания (еко-схеми, обвързана подкрепа), агроекологични интервенции и инвестиции.  

Комисията по земеделие имаше няколко предложения за изменение на Стратегическия план в интервенциите, съфинансирани от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони в направление поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението, хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност;

Във връзка с исканията на решението на НС бяха извършени промени във финансовия план с оглед прехвърляне на средства към интервенцията за биологично производство и хуманно отношение към животните – адаптирани са изискванията във връзка с дейността за намаляване употребата на антимикробни средства и са конкретизирани допустими бенефициенти, изискванията за изпълнение на програма за превенция и контрол на значимите заболявания на ниво животновъден обект, разходите, които се покриват в рамките на тази дейност и реда за приемане на списъка със заболявания и информация за одобрените за тях ваксини.

По отношение на биологично растениевъдство – добавена е нова група допустими култури – фуражни култури.

Също така, актуализирани са размерите на компенсаторните плащания по интервенциите, насочени към биологичното производство и хуманното отношение към животните.

По отношение на интервенция Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – включено е задължение за наличие на ЖЕ в съотношение 1 ЖЕ.

При директното подпомагане измененията са както следва:

1. I.B.2 – Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

Намаление на планираните площи по интервенцията от 57 650 ха, на 7 500 ха за следващите години, с годишен бюджет в размер на  4 372 220,00 евро и общ бюджет за периода 2024-2027 в размер на 17 488 880 евро. В резултат от промяната на интервенцията се освобождава годишен бюджет в размер на  30 012 897,97 евро,  и общ бюджет за периода 2024-2027 в размер на 120 051 591,88 евро, който ще бъде преразпределени към еко схеми с производствен принос.

Запазва се диференцирания размер на подпомагането в зависимост от вида на земеделската земя, предвид компенсаторния характер на подпомагането – компенсиране на пропуснати ползи от обичайното използване на земята (обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи) и допълнителни усилия за поддържане на екологичната инфраструктура.

2. I.B.7. Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

Намаление на планираните за подпомагане площи по интервенцията от 20 310 ха, на 2 000 ха с годишен бюджет в размер на 430 000,00  евро и общ бюджет за периода 2024-2027 в размер на 1 720 000 евро. В резултат от  промяната на интервенцията се освобождава бюджет в размер на 23 478 000.00 евро, за периода 2024-2027г., който ще бъде преразпределен към еко схеми с производствен принос.

3.  I.B.3. Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

Към интервенцията са включени допълнително прилагането на две различни практики:

  • засяване на междинни култури, които трябва да са налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване и да се използват за последващо зелено торене;
  • засяване на покривни култури – трябва да бъдат налични на полето в периода от 15 октомври на годината на кандидатстване до 15 февруари на следващата година.

Увеличение на планираните за подпомагане площи по интервенцията, предвид повишения интерес към нея, както и увеличение на бюджета за периода 2024-2027 с 50 703 140, 22 евро.

4. I.B.4. Еко схема за намаляване използването на пестициди

В интервенцията са включени следните практики:

– При отглеждане на културите да не се използват тотални хербициди (глифозат) и да не се използват продукти за растителна защита от първа професионална категория;

– При отглеждане на културите да не се използват продукти за растителна защита от първа професионална категория и да се използват феромонови уловки или полезни биологични агенти, бактериологични или гъбни агенти, други биологични препарати.

Увеличение  на планираните за подпомагане площи по интервенцията, предвид повишения интерес към нея. Компенсаторното плащане за трайни насаждения е увеличено до 164,41 евро/ха.  В резултат от промените е увеличен бюджета по интервенцията за периода 2024-2027 с  204 918 501,72 евро.

5. I.B.5. Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения

Към интервенцията са добавени две нови практики:

Поддържане на междуредията с азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове. Междуредията се поддържат без прилагане на продукти за растителна защита и изкуствени торове. В междуредията се извършва косене и при необходимост мулчиране извън периода на гнездене на птиците; и/или Мулчиране в междуредията на трайните насаждения; и/или Поддържане на междуредията с естествена растителност, която се коси извън периода на гнездене на птиците и при необходимост се извършва мулчиране, не се използват продукти за растителна защита и изкуствени торове върху растителността в междуредията.

Планираните за подпомагане площи по интервенцията са актуализирани и компенсаторната ставка за междуредията е увеличена до 168.93 евро/ха.

6. I.B.6. Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи

Увеличение на компенсаторната ставка по интервенцията до 123.86 евро/ха и актуализиране на планираните допустимите за подпомагане площи по интервенцията, предвид данните от заявените площи за Кампания 2023.

7. I.B.8. Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури

Разширен е списъка на допустимите за подпомагане култури по интервенцията, като са добавени следните трайни насаждения (ябълки, круши, кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи (Prunus domestica), десертно грозде, ягоди, малини, орехи, бадеми, лешници, кестени, шам-фъстъци и други черупкови видове), приемащи се за една култура за целите на еко схемата. Променено е съотношението на културите в рамките на диверсификацията от 90 на 95 %. В резултат на променените условия по интервенцията са промени компенсаторните ставки по интервенцията.

8. I.B.1  Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни)

Увеличен е размера на компенсаторното плащане до 516.35 евро /ха и са актуализирани  планираните за подпомагане площи по интервенцията. В еко схемите са допълнени условията за допустимост на база на мерките от Доклада за екологична оценка на Стратегическия план. 

9. Обвързано с производството подпомагане на доходите

Сектор „Плодове и зеленчуци“

В рамките на интервенцията за Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове е изравнено подпомагането на сливи и десертно грозде с останалите култури в рамките на интервенцията. Въвежда се модулиран размер на подпомагането в интервенцията за обвързано с производството подпомагане за плодове. Изискването насаждението да е в амортизационния си срок се следи и към момента чрез удостоверяване от агроном за плододаване на трайните насаждения, заявени за подпомагане по интервенцията.

Подпомагането за картофи за нишесте е отделено в самостоятелна интервенция, като планираните площи по интервенцията са актуализирани на база заявената площ през кампания 2023..

Създадена е нова интервенция за Обвързана с производството подпомагане на доходите на картофи за семена.

По интервенцията Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство – са диференцирани ставките за оранжерийно производство на отопляеми и неотопляеми оранжерии.

Сектор „Животновъдство“

Модулиран размер на плащанията се прилага и за кампания 2023.

Leave a Comment