Конституционният съд пита парламента трябва ли да отпадне забраната за строителство върху т. нар. горски „заменки“

На утрешното си заседание ( сряда) Комисията по земеделието, храните и горите трябва да обсъди свое Становище по конституционно дело № 16/2023 г. за установяване на противоконституционност на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите. Текстовете в параграф 3 най-общо забраняват строителство върху поземлени имоти в горски територии, добити в резултат на „заменки“.

гора през есента

Становището е изискано от Конституционни съд в Определението по допустимост от 24 октомври 2023 г. във връзка с искане от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите.

Висшият адвокатски съвет твърди, че разпоредба от параграф 3 „създава за попадащите под действието й субекти, включително граждани, ограничения на собствеността след придобиването на правото и възникналите във връзка с това легитимни очаквания. Според вносителя тези ограничения, които „действат безкрайно във времето“ са несъвместими с принципа на равенство пред закона.

Въпросният § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите е със следния текст:

§ 3. (В сила от 08.03.2011 г.) (1) Не подлежат на промяна на предназначението по реда на този закон и не може да бъде извършвано строителство в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени, извършени до деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и при промяна на собствеността на имотите, с изключение на случаите, когато съответната горска територия се придобива от държавата.

(3) Ограничението по ал. 1 не се прилага, когато промяната на предназначението е за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В едномесечен срок от деня на обнародването на закона Министерството на земеделието, храните и горите обнародва в „Държавен вестник“ списък на имотите по ал. 1.

(5) В 14-дневен срок от обнародването на списъка по ал. 4 Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските служби по земеделие и Агенцията по вписванията отразяват ограниченията по ал. 1 в кадастралните карти, съответно в картите на възстановената собственост, и в имотния регистър.

В комисията е поканен за изслушване по темата изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите.

Leave a Comment