НСИ: Цените на производител в растениевъдство падат с 30,5%, в животновъдство скачат с 10,5%

При плодовете и зеленчуците има увеличение спрямо третото тримесечие на 2022 г. с 9,5%, а при пшеницата спад с 38,1%

Кравето мляко е поевтиняло с 5,8%, кокошите яйца са нагоре с 11,8 на сто

На годишна база

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на
2023 г. се понижава с 24.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на
индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 30.5% и на повишение на индекса на
продукцията от животновъдството – с 10.5%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

В Растениевъдството най-голям е спадът в цените на меката пшеница и слънчогледа

Спрямо цялата предходна година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 23.8%, като в растениевъдството те се понижават с 29.9%, а в животновъдството се увеличават с 13.9%.

Растениевъдство: През третото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. е регистриран спад в цените на зърнените култури – с 37.1%, и в цените на техническите култури – с 33.7%, в резултат на намалението на цената на меката пшеница – с 38.1%, и на слънчогледа – с 35.6%. Увеличение е отчетено в цените на зеленчуците и плодовете – с 9.5%.

Животновъдство: Спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 21.2% в резултат на нарастването на цените на едрия рогат добитък – с 13.8%, свинете – с 30.4%, и на бройлерите – с 18.4%.

При продуктите от Животновъдство яйцата поскъпнаха най-силно

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 0.7%, което е в резултат на понижението на цените на кравето мляко – с 5.8%, и увеличението на цените на кокошите яйца за консумация – с 11.8%.

Трето тримесечие спрямо данните за 2022 г.

Растениевъдство: През третото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. по-ниски са цените на зърнените култури с 35.5%, в резултат на спада на цените на меката пшеница – с 36.9%, а при техническите култури намалението е в размер на 33.6%, в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед – с 35.5%. Това намаление не може да бъде компенсирано от ръста на цените на зеленчуците и плодовете – с 5.5%.

Животновъдство: През третото тримесечие на 2023 г. спрямо 2022 г. цените на живите
животни се увеличават с 28.3%, в резултат от повишаването на цените на свинете – с 36.0%, и на птиците – с 27.4%.

Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 0.8%, което е в резултат на увеличението на цените на млякото от дребен рогат добитък – с 12.8%, и на кокошите яйца за консумация – с 11.1%. Цените на кравето мляко отбелязват спад от 5.0%.

Цените на стоки и услуги за текущо потребление

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 10.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и със 7.6% спрямо 2022 година.

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 9.9%, и ветеринарномедицинските
продукти – с 4.6%.

Намаляват цените на: електроенергията и горивата – с 8.5%, минералните торове – с 44.9%, продуктите за растителна защита – с 5.4%, и фуражите – с 0.6%.

Спрямо 2022 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 12.8%, ветеринарномедицинските продукти – с 5.9%, и фуражите – с 5.5%.

Намаляват цените на: електроенергията и горивата – с 3.5%, минералните торове – с 41.7%, и продуктите за растителна защита – с 3.3%.

Leave a Comment