Службата за съвети в земеделието ще изпълнява дейности и по Стратегическия план

Правителството прие изменение на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието. С нея НССЗ се задължава да изпълнява дейности и по Стратегически план за земеделието за периода 2023-2027 г.

Във връзка със стартирането на Стратегическия план Националната служба за съвети в земеделието ще работи по дейностите от плана за укрепването, развитието и модернизирането на Системата за знания и иновации в селското стопанство по отношение на съветите в земеделието.

Промените предвиждат експертите извън утвърдената щатна структурата на НССЗ, които работят по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., да изпълняват и дейности за подпомагане на земеделските производители по СПРЗСР 2023 – 2027 г.

Средствата за работната им заплата, осигурителните вноски и цялостната издръжка да се осигуряват от бюджета на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности както по ПРСР 2014 – 2020 г., така и по СПРЗСР 2023 – 2027 г.

Leave a Comment