Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Най-много средства са наредени по подмярка 4.1 над 7 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 19,7 млн. лв. (19 697 568.33 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за седмица – от 23 до 29 ноември 2023 г.

фонд "Земеделие"

Големият размер на наредената за плащане сума е в резултат на усилията, полагани от ДФЗ, за усвояване в максимален размер на средствата по ПРСР.

Подпомагане получиха 65 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:

– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 7 098 846.83 лв.по 23 проекта;

– по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 119 700.00 лв. лв. по 4 проект;

– по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 3 484 555.71 лв. по 5 проекта;

– по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 115 423.50 лв. по  един проект;

– по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ – са наредени 476 083.19  лв. по  един проект;

– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 5 339 710.50 лв. по 3 проекта;

– по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“  – са наредени 574 900.22 лв. по  един проект;

– по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 281 215.06 лв. по 2 проекта;

– по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ – са наредени 165 185.46 лв. по  един проект;

– по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ – са наредени 30 887.02 лв. по  един проект;

– по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности-малки пилотни проекти“- са наредени 28 466.31 лв. по  един проект;

– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 647 595.84 лв. по 10 проекта;

– по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – са наредени 388 473.44 лв. по 2 проекта;

– по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 104 700.06 лв. по 8 проекта.

– по мярка 20 „Техническа помощ“ – са изплатени 841 825.19 лв. по 2 проекта.

             1 декември 2023 г.                                             ДФ „Земеделие“ – РА

Leave a Comment