Службата за съвети в земеделието може да назначава допълнително до 120 експерти

С изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните Националната служба за съвети в земеделието получава възможност да назначава допълнително до 120 експерти. Промените в постановлението, с което е приет Устройственият правилник на министерството са публикувани в днешния 101 брой на „Държавен вестник“ от 5 декември 2023 г.

Експертите ще се назначават на срочни трудови договори, а заплащането им ще се осигурява от националната служба.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 30 НОЕМВРИ 2023 Г.

за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
(обн., ДВ, бр. 52 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2015 г. и бр. 25 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 3. За изпълняване на дейности по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), в т.ч. мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“, и по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 – 2027 г.) министърът на земеделието и храните одобрява назначаването на български граждани по срочни трудови договори – допълнително до 120 експерти извън утвърдената численост на персонала на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).“

§ 2. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 5. Средствата за работна заплата и за осигурителни вноски, както и цялостната издръжка на служителите по § 3 се осигуряват от средства на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности по ПРСР 2014 – 2020 г., в т.ч. мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“, и по СПРЗСР 2023 – 2027 г. и при спазване на изискванията на съответните мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. и интервенции от СПРЗСР 2023 – 2027 г.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Министър-председател: Николай Денков

Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

Leave a Comment