Съгласни ли са земи от 5-та категория да се застроят с фотоволтаици ще кажат днес депутатите

Днес в 14:30 часа депутатите в Комисията по земеделието, храните и горите трябва да обсъдят становище, поискано от Конституционния съд, във връзка с искането от президента Румен Радев към съда да установи противоконституционност в текстове от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Законът бе променен през Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, който бе обнародван на 13 октомври тази година.

Промените разрешаваха строителство на съоръжения за вятърна, слънчева, водноелектрическа, геотермална или енергия от биомаса и биогорива, върху висококачествена земя (5-а категория), което позволява промяна на предназначението на по-голямата част от земеделските земи и пасища в България. Доскоро това бе допустимо само за земеделски земи от седма до десета категория. Успоредно с това се премахва изискването при изграждане и/или разширение на обекти, използващи фотоволтаични системи, върху неполивни земеделски земи да има становище за присъединяване на обекта, издадено от съответния мрежови оператор.

В чл. 2 на променения Закон за опазване на земеделските земи е записано, че „строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва за оранжерии и за линейни обекти по чл. 17а, ал. 2, а за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята и за агрофотоволтаици – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Президентът счита, че оспорените от него разпоредби „противоречат на установените в чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 15 от Конституцията на Република България начала, които задължават държавата да гарантира, че  обработваемата земя се използва само за земеделски цели и същевременно да осигурява опазването и възпроизводството на околната среда и разумното използване на природните богатства.“

Leave a Comment