През 3-то тримесечие БВП нараства с 1,8%, БДС на аграрния сектор се стапя до 5,3%

Годишният спад на брутната добавена стойност в Селско, горско и рибно стопанство намалява на годишна база с 5,7%

През третото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 48 466.1 млн. лв. по
текущи цени според предварителните данни, съобщи НСИ. На човек от населението
се падат 7 522 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс
от 1.796396 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 26 980 млн. долара и съответно на 4 187 долара
на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 780 млн. евро, като на човек от
населението се падат 3 846 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС)
през третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 42 278.3 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената
стойност на икономиката е 5.3%, което е намаление с 2.9 процентни пункта спрямо третото
тримесечие на 2022 година. Спадът в Селско, горско и рибно стопанство е с 5.7% на годишна база.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на
икономиката с 1.0 процентни пункта до 28.8%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на
услугите, се увеличава до 65.9% през третото тримесечие на 2023 г. при 64.0% през третото
тримесечие на 2022 година.

През третото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 74.6% от БВП.
Инвестициите формират 16.9% от БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Leave a Comment