Тарифата за профилактика и надзор на животните е обнародвана, ще се прилага от 2024 г.

Новата тарифа за определяне на цените на услугите по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните е обнародвана в днешния 103-ти брой на „Държавен вестник“.

С нея цените се увеличават с 19,3%, което е съобразено в инфлацията в периода януари 2022 г. – септември 2023 г.

Тарифата влиза в сила от 1 януари 2024 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с Постановление № 78 на Министерския съвет от 2016 г.

(обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1 и 2 числото „2,29“ се заменя с „2,73“.

2. В т. 3 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

3. В т. 4 числото „0,23“ се заменя с „0,27“.

4. В т. 5 числото „3,43“ се заменя с „4,09“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „11,43“ се заменя с „13,64“.

2. В т. 2 числото „5,72“ се заменя с „6,82“.

3. В т. 3 числото „2,29“ се заменя с „2,73“.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В т. 1, 2 и 3 числото „2,29“ се заменя с „2,73“.

2. В т. 4 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

3. В т. 5 и 6 числото „2,29“ се заменя с „2,73“.

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В т. 1 числото „4,57“ се заменя с „5,45“.

2. В т. 2 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

§ 5. В чл. 9 числото „17,15“ се заменя с „20,46“.

§ 6. В чл. 10 числото „0,57“ се заменя с „0,68“.

§ 7. В чл. 11 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

§ 8. В чл. 12 числото „4,57“ се заменя с „5,45“.

§ 9. В чл. 13 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

§ 10. В чл. 14 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

§ 11. В чл. 15 числото „1,14“ се заменя с „1,36“.

Заключителна разпоредба

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Министър-председател: Николай Денков

Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

8746

Leave a Comment