Производството на овче месо намалява с почти 15% през 2022 г., броят на овцефермите се топи с 18,7%

Все по-големи количества месо внасяме от Македония

Общото производство на месо от овце в страната през 2022 г. е в размер на 8 965,5 тона, което е
с 14,7% по-малко на годишна база. Същевременно, производството в кланиците нараства с 5,8%, но остава сравнително ниско (1 927,4 тона), съобщана агростатистиката.

Към 1 ноември 2022 г. се отчита намаление както на броя на стопанствата, отглеждащи овце (с
18,7%) спрямо предходната година, така и на общия брой животни в тях (с 8,6%). Редуцирането
на поголовието се дължи донякъде на процесите на постепенно отпадане на част от по-дребните
стопанства.

По категории животни, данните към края на 2022 г. сочат намаление на броя на животните в основното стадо, както и на тези от категорията други овце (предимно агнета – с 11,4%). Единствено при овцете майки месодайно направление е налице увеличение – с 11,4%, което е свързано с тенденцията на пренасочване от млечно към месодайно овцевъдство, наблюдавана през последните години. Към 1 ноември 2022 г. месодайните овце майки представляват 18,3% от общия брой овце майки, при 15,1% година по-рано.

Предвид данните за намаление на броя на животните към края на 2022 г., се очаква
общият добив на месо от овце през 2023 г. да бъде под нивото от предходната година.

Вносът расте с 42%

През 2022 г. в страната са внесени 1 495,1 тона месо от овце (в т. ч. 1 049,3 тона – прясно и
охладено и 445,8 – замразено). Количеството бележи ръст от 42% на годишна база, обясним с
пониженото предлагане на агнешко месо от местно производство през годината и по-високите цени в България спрямо тези в други европейски страни.

Доставките от ЕС формират близо 77% от целия внос на месо от овце през 2022 г., нараствайки с
8,6% спрямо предходната година. Сред традиционните ни партньори, пратките от Гърция и
Испания са съответно с три пъти и със 75,3% повече спрямо предходната година, докато тези от
Полша и Италия спадат респективно с 38,7% и 64,0%. Макар и съществено по-висок на годишна
база, вносът от Нидерландия, Белгия, Хърватия и Ирландия е малък по обем.

През 2022 г. вносът на месо от овце от трети страни е изцяло от Северна Македония, в размер
на 351,7 тона (при липса на доставки от там през предходната година). Внесени са пресни или
охладени цели или половин трупове от агнета, на средна вносна цена от близо 14 лева/кг (без ДДС и транспортни разходи).

Износът е 4 пъти по-малък от вноса

През 2022 г. са изнесени 386,3 тона (в т. ч. 334 тона прясно и охладено агнешко месо) – с
12,8% по-малко спрямо предходната година, при 13% по-висока средна експортна цена.
Както и през предходни години, количествата са насочени главно за пазарите на ЕС .Най-значителни са изпращанията за Хърватия, които нарастват с 31% на годишна база и формират 59%
от общия експорт на месо от овце за 2022 г. Увеличават се и пратките за Германия (+69,1%).
Това обаче, не може да компенсира същественото свиване на износа за останалите значими
търговски партньори, като Италия (-51,4%) и Румъния (-31,5%) и общият износ бележи спад от
13,6% спрямо 2021 г.

Въпреки двукратното нарастване на експорта за трети страни на годишна база, през 2022 г. той
остава незначителен – 5,9 тона, почти изцяло за Сърбия.

По предварителни данни, общият износ на месо от овце за периода януари – август 2023 г. е с 56,2% над отчетения година по-рано. Изпращанията за ЕС се увеличават с 52,2% на годишна база, което се дължи на разширената реализация в Хърватия (+75,6%) и Румъния (четири пъти повече).
При износа за страни извън ЕС се отчита многократен ръст, но на фона на общия износ
количеството е пренебрежимо малко – 7,6 тона, насочено почти изцяло за Сърбия.

Leave a Comment