Спрямо 2022 г. цените в Растениевъдство са на 81%, а в Животновъдство 110%

Най-силно е намалял нетният предприемачески доход, който е на 1/3 в сравнение с миналогодишния

Икономическите сметки за селското стопанство за 2023 г. показват, че крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ възлиза на 10 445.9 млн. лeвa, което ес 19,1% по-малко спрямо 2022 г. През годината цените са спаднали средно с 15 на сто, а обемите продукция с 4,8%, информира Националният статистически институт (НСИ) в статията „Икономически сметки в селското стопанство през 2023 г. (първа оценка).

Стойността на растениевъдната продукция е намаляла с 28% и е близо 7 млрд. лева.

При растениевъдството има 30% спад в цените на зърнените култури и 26,7% спад при техническите.

При зеленчуците и плодовете се наблюдава ценово увеличение съответно с 12,2% и 17,7%.

Стойността на животновъдната продукция е увеличена с 10% и е 2,6 млрд лв. Цените са повишени с 13,7 на сто, а обемите са намалени с 3,4 процента.

Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 30.4% на годишна база и достига 4 118.8 млн. лв., а нетният предприемачески доход възлиза на 1 067.3 млн. лева.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2023 г. средства за текущо потребление
достига 6 327.1 млн. лв., което е с 9.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление
на цените с 5.0% и спад при обемите с 4.7%.

Leave a Comment