БАК настоява за среща с акад. Денков заради бъркотиите в земеделието

Българската аграрна камара очаква на 28 декември да обсъди с част от правителството законодателни и стратегически инициативи в агросектора

Костадин Костадинов, председател на БАК

Българската аграрна камара (БАК) настоява за спешна среща с министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на финансите Асен Василев и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев на 28.12.2023 г., за да бъде обсъдена липсата на държавна политика за подкрепа на земеделското производство.

Българските земеделски производители са притеснени и изразяват разочарование от липсата на политическа воля и решителност да бъдат осигурени 442 000 000 лв. държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, в бюджета за 2024 г., гласуван на второ четене в пленарна зала на 49-о Народно събрание на 20.12.2023 г.

БАК настоява за среща, за да се намери решение на този финансов въпрос, който е от изключително значение, тъй като настоящата криза, породена от войната в  Украйна, продължава да създава рискове и да бъде източник за несигурност за българското земеделско производство в следващите месеци.

БАК предлага по време на срещата да бъдат обсъдени инструменти за осигуряване на средствата и тяхното изплащане към земеделските стопани през април 2024 г. по отношение на производството, реализацията на селскостопанската продукция и засилване на ролята на аграрната камара и
на капацитета на държавната администрация.

БАК настоява да бъдат обсъдени и промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за арендата; Закона за пенсионното осигуряване, касаещи категорията труд в животновъдството; както и приемане на Закон за засилване позицията на българските
земеделски производители във веригата на доставки на храни при реализация на българското производство в страната, както и при международната търговия с българска земеделска продукция и др.

При неизпълнение на поставените искания за политики за подкрепа на агросектора с реални действия, БАК е в готовност за провеждането на активни безсрочни протестни действия, считано от началото на 2024 г.

Ето и част от темите за обсъждане, написани в писмото, изпратено до акад. Ниеколай Денков, Асен Василев и Кирил Вътев.

I. Производството:

1. Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ):

– в чл. 37в, касаещи улесняване процеса на доброволно споразумяване за

комасирано ползване на земеделските земи, както и по отношение на

трайните насаждения и зеленчуци споразуменията по чл.37в да са със срок

минимум 20 години като приоритетно да бъде предоставяна земя подходяща

за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството по възможност до

водоизточници, където има такива.

– за подобряване на нормативната уредба по отношение разпределението на

пасища, мери и ливади по чл. 37и;

– за разработване на механизъм за предоставяне на обработваема земя от

ДПФ за дългосрочно ползване от чувствителните сектори;

– въвеждане на предимство за местен ползвател при търгове за ОПФ и ДПФ;

2. Промени в Закона за арендата, целящи регламентиране и поощряване на

сключване на дългосрочни договори за аренда;

3. Приемане на държавен механизъм за регулация на рентните плащания в

страната, основан на добив и изкупни цени;

4. Определяне на напояването като стратегически национален приоритет – мерки и

действия за подобряване на поливното земеделие в страната: държавна

подкрепа за цената на водата; облекчаване на нормативните режими за

инвестиционни проекти, свързани с водоспестяващи технологии, максимално

облекчен режим и пряк достъп до вода за напояване, преминаване на

регистрационен режим при изградени кладенци и открити водни басейни,

включване на производителите с трайни насаждения и зеленчуци като

приоритетни за изграждане на инфраструктура за напояване и ел. захранване и

др.;

5. Да се даде достъп на земеделските производители до субсидирана заетост към

МТСП и общините с цел гарантиране на задълбочаващия се проблем с недостига

на работна ръка и невъзможността на сектора да си позволи адекватни трудови

възнаграждения;

6. Промяна на категорията труд в животновъдството. Промени в Закона за

пенсионното осигуряване, като се въведе 1-ва /първа/ категория труд за жените

животновъди и 2-ра /втора/ категория труд за мъжете животновъди;

7. Преразглеждане и увеличаване на размера на максималната ставка по

обвързаната подкрепа за оранжерийните производители до 20% от разходите

за производство. В момента тя е около 5% от разходите им за производство;

гр. София, ул. Владайска 39, вх. А, ап. 2, тел: +359 888 763 032, email: info@agrochamber.bg 3

8. Изработване на дългосрочна стратегия за целогодишно производство на

оранжерийни зеленчуци. Подпомагане чрез целева помощ, която да покрие

определен процент от разходите за отопление на оранжериите;

9. Намиране на вариант за подпомагане на оранжериите на хидропонно

отглеждане във връзка с компенсиране на отпадналото обвързано подпомагане;

10. За подсектор „Тютюн“: Определяне на единични ставки по сортови групи тютюн

по „Преходна национална помощ за тютюн“ (ПНПТ) за кампания 2023г. и

индикативен график на ДФЗ за плащания по Кампания 2023г, след 31.01.2024г –

до края на плащанията;

11. Реални действия от страна на държавата за ограничаване на

свръхпроизводството на вино чрез програма за трайно изкореняване на лозови

масиви;

12. Предоставяне на държавни помощи само на базата на технологични карти и

анализ на въздействие (impact analysis) като определянето на съдържанието на

субсидиите, тяхната цел и начин на разпределение да става с активното участие

на БАК /а не само проформа обществени обсъждания/. Ясна методология при

разпределението на каквито и да е средствата по сектори;

13. Финализиране на програмата на БАБХ за борба с вредителите при лозята –

нотификация и обявяване на нейното стартиране.

14. Предоставяне на подпомагане на пчелно семейство.

II. Реализацията на селскостопанската продукция

1. Приемане на Закон за засилване позицията на българските земеделски

производители във веригата на доставки на храни при реализация на

българското производство в страната, както и при международната търговия с

българска земеделска продукция, с който да се регламентира например:

– селскостопанската продукция да не се реализира под нейната реална

себестойност с особен акцент върху нерегламентиран внос и непазарни

практики на големите вериги за хранителни продукти;

– защита на свободната конкуренция и реални мерки както срещу явленията на

монополизация, така и на монопсония и др.;

2. Намалена ставка за ДДС за плодове и зеленчуци, грозде и пчелен мед и 0% за

биологично производство;

3. В Закона за обществените поръчки да се гарантира задължителен процент от

доставките по поръчките за обществено хранене да са от български

производители, а също така и процент за доставки на продукция произведена

по методите на биологичното производство;

4. 80% от доставките по училищните схеми да са от български производители от

които половината да са произведени по биологичен начин и включване на

директни доставки от признати от МЗХ групи и организации на производители.

5. Да се легализира директната реализация на дребно на агнета от фермите (живи

животни);

гр. София, ул. Владайска 39, вх. А, ап. 2, тел: +359 888 763 032, email: info@agrochamber.bg 4

6. Отпадане на ограниченията по Наредба 26 от 14 октомври 2020 г. за

специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини

и храни от животински произход;

7. Засилен граничен контрол на влизащата земеделска продукция от трети страни;

8. Създаване на специализирани гроздови борси.

III. Засилване на ролята на аграрната камара и на капацитета на държавната администрация

1. Създаване и приемане на Закон за браншовите организации в земеделието,

Закон за аграрната камара и Закон за селскостопанските кооперативи;

2. Промени в Закона за държавния служител и Закона за администрацията за по-

ефективна работа на държавната администрация във всички етажи и сфери на

управлението;

3. Обособяване на дирекция в Министерство на земеделието и храните „Плодове

и зеленчуци“ с цел акцент за стратегическо и устойчиво развитие на под отрасъл

„Плодове и зеленчуци“.

Писмото е подписано от председателят на БАК Костадин Костадинов.

Leave a Comment