Стратегическият план и всичко в него вече си имат уебсайт

След нотификация от Брюксел на предложенията за промени информацията ще бъде актуализирана

От днес, 21 декември 2023 г., Министерството на земеделието и храните стартира публично нов специализиран уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони (СПРЗСР) 2023 -2027 г. Електронната страница е достъпна на адрес: www.sp2023.bg .

На сайта е представена обширна информация за основния документ от новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз до 2027 г. Той покрива цялата тематика на директни плащания и екосхеми, инвестиции в селски райони, пазарни мерки, лозарска и пчеларска програма. Целта е да се улесни общественият достъп до изчерпателна информация, събрана на едно място, както и да се повиши информираността на настоящи и бъдещи земеделски стопани и всички заинтересовани страни за подпомагането в сектор „Земеделие“.

Към момента, интервенциите в уебсайта са по версията на Стратегическия план, одобрен от Министерски съвет на 7 декември 2022 г. Очаква се да стартират преговори и процедура по обсъждане със службите на ЕК по предложените промени до окончателното одобрение на изменението , след което ще се извърши актуализация.

Електронната страница е ориентирана към потребителите и ще функционира за всички платформи и мобилни устройства.

Основните рубрики на началната страница ще дават възможност за лесен достъп до предлаганата информация, а именно същността на Стратегическия план, с подрубрики за интервенциите, целите и новините, свързани с него.

Основното меню на сайта ще дава и директен достъп до приемите по СПРЗСР 2023-2027 г., които са стартирали и приключили, както и тези преминаващи през обществено обсъждане.

За по-висока информираност и публичност е обособена секция за европейското и национално законодателство, други стратегически документи и информационни материали. Изградена е директна връзка със Системата за знания и иновации в селското стопанство в България (СЗИСС/AKIS).

В секцията „Наблюдение и контрол“ ще се помества информация от Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г. и провеждащите се Тематични работни групи. Подменютата „Индикатори за изпълнение“ и „Доклади за изпълнение“ ще представят данни за постигнатия напредък при прилагането на заложените цели в Плана.

Leave a Comment