ДФЗ: Изплатени са субсидиите по мярка 10 и мярка 11 от ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ (28 538 381) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (9 021 528) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2842 земеделски стопани за Кампания 2023.

нива, земя

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите по мярка 10 „Агроекология и климат“ се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г., а по мярка 11 „Биологично земеделие“ – съгласно разпоредбите на чл. 11 от Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г.

Подпомагането по мерките е във вид на годишно компенсаторно плащане за
земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични и/или биологични
дейности. Припомняме, че 75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % от
националния бюджет.

Leave a Comment