Виж промените в Стратегическия план за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

Измененията влизат в сила от 15 март 2024 г.

За да бъде съпоставимо обвързаното подпомагане за плодове с полученото през 2022 г. една от промените в Стратегическия план (СП) предвижда увеличаване нивото на подкрепа с 3%. Това четем в изпратените през този декември към Брюксел предложени поправки в Стратегическия план. Там пише: „При дефинирането на нивото на подпомагането сме взели предвид и това да има известна предвидимост чрез осигуряване на последователност и приемственост в подкрепата за земеделските стопани, за да бъдат удовлетворени очакванията на бенефициерите, които са били обект на подкрепа до момента. Поради тази причина е предвидено увеличение в нивото на подпомагане в размер на 3%, за да бъде съпоставимо с изплатеното през кампания 2022.

Сорт „Велика“

При плодовете – основна група, са вкарани сливите и десертното грозде. Браншовиците настояваха за това още при първоначалното разработване на стратегическия план. Властите уж бяха съгласни с тях, но кой знай защо изкараха сливите и гроздето под черта, така че подкрепата за тях да продължи да е по-малка.

При първата поправка това вече е променено. Авторите мотивират решението с таблица за преките и общите разходи при производство на плодове, от която се вижда, че сливите и гроздето не са нискоразходни култури:

Изискваните минимални добиви при плодовете са същите, каквито бяха както в първия Стратегически план, така и в предишния програмен период. А именно:

Ябълки – 11 914 кг/ха;
Ягоди – 4 980 кг/ха;
Круши – 5 922 кг/ха;
Кайсии и зарзали – 4 970 кг/ха;
Праскови и нектарини – 7 500 кг/ха;
Сливи – 6 246 кг/ха;
Череши – 4 700 кг/ха;
Вишни – 3 718 кг/ха;
Малини – 3 300 кг/ха;
Десертно грозде – 4 500 кг/ха

Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на 50% от минималния добив, определен за културата. Полученият и реализиран на пазара добив се удостоверява с документи за реализация на продукцията.

С оглед да бъде избегната възможността по интервенцията да бъдат заявявани винени сортове ще бъде приложена сортова листа с допустими сортове по отношение на културата „десертно грозде“.

В изпратения в ЕК Стратегически план е отразено националното решение за въвеждане на модулация в подпомагането, каквато е прилагана до кампания 2022 включително – по-високо подпомагане до 30-ия заявен ха и по-ниско подпомагане за хектарите над 30 в стопанството в съотношение 1.5:1.

Изменението влиза в сила от 15 март 2024 г.

Промени за зеленчуци полско и оранжерийно производство

„Картофи за нишесте“ отпадат от групата на лука и чесъна, тъй като се отделят в самостоятелна интервенция, съгласно указания от ЕК.

От производителите на картофи за нишесте ще се изисква да предоставят договори за преработка на продукцията им, сключени с преработвателни предприятия, както и документи за реализация на продукцията. Изискуемият добив е 19 900 кг/ха. Планираната единична сума за подпомагане е 716,92 евро/ха.

Предвидена е и нова интервенция: Обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. Причината е, че е взето национално решение за подпомагане на картофопроизводителите в България.

Земеделски стопани, които имат право на подпомагане, заявяват минимум 0,5 ха допустими за
подпомагане площи с картофи за семена полско производство. За достигане на минималния праг
от 0,5 ха е възможно комбинирането при заявяване с интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за картофи за производство на нишесте, но по конкретната интервенция се заявяват само площи, предназначени за производство на семена от картофи. Производството на семена от картофи се осъществява съгласно Наредба № 16/2008 г. за
търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз и цялото приложимо
национално законодателство. Контролът на семената в Република България се извършва от
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Изпълнителната агенция извършва сертификация на семената от картофи чрез полска инспекция на посевите, лабораторни анализи за установяване съответствието им с приложимите изисквания и извършва последващ контрол на сертифицираните семена картофи. БАБХ пък извършва фитосанитарен контрол на семената от картофи. Бенефициентите по интервенцията получават подпомагане, когато през съответната година са получили добив от семена от картофи минимум 10 000 кг/ха. Планираната единична ставка е 932 евро/ха.

Има корекция и при оранжерийните зеленчуци. Те се разделят на две групи – зеленчуци от отопляеми оранжерии и от неотопляеми. Ще бъдат коригирани изискуемите добиви.

Изискуемият добив по култури за отопляеми и неотопляеми оранжерии, както и дефиницията за
отопляема оранжерия ще бъдат определени в националното законодателство.

Планираната единична сума на хектар за отопляеми оранжерии е 8 184,44 евро, а за неотопляеми е 5301 евро.

Промените за всички схеми от обвързаното подпомагане влизат в сила от 15 март 2024 г.

Leave a Comment