Остават модулираните ставки в обвързаната подкрепа за животни. Увеличени са изискванията

Завишени са изискванията за пазарна реализация на мляко и месо от крави и биволи

Въпреки скорошните протести на някои животновъдни организации, ръководени от Димитър Зоров, Бойко Синапов и Мария Степанчева, модулираните ставки за млечни и месодайни крави, овце и кози остават. Това се вижда от публикуваните в новия сайт за Стратегическия план (СП) предложения за поправки.

Модулация на ставките за подпомагане е в съотношение 1:1,25 в полза на първите 150 животни в стопанство с крави и биволи, а при овцете/козите първата по-високо подпомагана група е 300 животни при същото съотношение.

Без промяна остават и ставките на подпомагането при всички групи животни.

Поправките на СП включват по-големи изискуеми количества реализирано мляко за селекционни млечни крави, а именно: 2100 кг за животни биологично производство и 4200 кг мляко на млечна крава за небиологичните стопанства.

Новото за месодайни породи говеда в развъдни програми или извън тях е, че се изисква пазарна реализация на 0,5 говеда на възраст от 5 до 30 месеца родени в стопанството, за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства. В първоначалния СП бе заложена пазарна реализация на 0,4 говеда, без да се конкретизира възрастта им.

За крави с породи, застрашени от изчезване също е увеличено изискването на реализация. То става 2100 кг сурово мляко (вместо досегашните 2000 кг) и 0,4 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация.

При биволите също са завишени изискванията. Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 420 кг мляко на допустимо животно. Досега числото бе 400 кг. Не се допуска доказване на реализация с документи за мляко за изхранване на животни в други стопанства, както беше и досега.

При овцете и козите не са завишени количествата за пазарна реализация.

Leave a Comment