С 50% се увеличават санкциите за замърсяване на почвата с пестициди, торове, битови отпадъци

Правителството прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица.

Глобите са увеличени с 50 процента.

Ако в предишната наредба от 2011 г. замърсяването и увреждането на почвите с органохлорни препарати за растителна защита се е санкционирало с 40,80 лева на квадратен метър, то при новите текстове глобата е 61,20 лева.

Санкцията за растителни отпадъци се увеличава от 5,52 лв./кв. м. на 8,28 лева.

Замърсяването с оборски тор и торова течност по новата наредба ще се санкционира с 23,40 лева/кв.м., а досега наказанието е било 15,60 лв.

За минерални торове, с които е замърсена почвата, старата глоба е 16,80 лв., новата 25,20 лева.

Физическото увреждане на почви, в това число ерозия и нарушаване на хумусния слой вече ще се санкционира с 30,24 лева на кв. метър, досега е било 20,16 лева.

Новата санкция за битови отпадъци е 16,20 лв., предишната – 10,80 лв.

Анализът за периода 2019-2021 г. показва, че повече от десет години не са актуализирани стойностите и ниските санкции нямат никакъв ефект спрямо нарушителите, за които не е проблем да ги плащат редовно и да не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Ниските санкции водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда – атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората, се посочва в мотивите към проекта.

Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси, и най-вече спазва принципа „замърсителят плаща“. При някои нарушения е предвидено е увеличение на глобите с до 100%.

Leave a Comment