Участниците в организации на производители, които не са земеделци, няма да имат право на глас

След сериозен ремонт е обнародвана днес Наредба 12 за признаване на организации на производители

Членовете на организации на производители на земеделски продукти, които не са земеделци, не могат да бъдат повече от 25% от общия брой на членовете в организацията. Те нямат право на глас при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и оперативните програми на организацията; не могат да се ползват пряко от интервенции, финансирани от Европейския съюз; не се вземат предвид при оценка на критериите за признаване на организацията на производители.

Това е записано в допълнените текстове на чл. 3 в обнародваната днес, 12 януари 2024 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Ново е изискването организациите на опроизводители да предлагат на пазара през организацията или с нейното посредничество 50 на сто или повече от 50 на сто от произведеното количество продукти.

Друг нов текст е възможността Устройственият акт (дружествен договор, устав или учредителен договор) да урежда възможността организацията да договаря доставки на селскостопански продукти от името на своите членове, при условие че е гарантирана концентрацията на предлагането и пускането на продукти на пазара от организацията и основните елементи на продажбите, като цена, качество и обем, са договорени и определени от организацията на производителите.

Към всяка организация вече има нормативно изискване да поддържа интернет страница, която съдържа актуален списък на членовете ѝ и поименен списък на техните членове.

За да се признае междубраншова организация вече се изисква в нея да участват не три, а най-малко двама членове.

От чл. 12а се разбира, че ще бъде създадено „компетентно звено“, което да извършва периодични проверки на база риск анализ на организации, асоциации и междубраншови организации. Това звено ще докладва резултатите на Европейската комисия, която трябва да даде становище за съответствие или несъответствие спрямо изискванията за признаване.

„Чл. 18а. (1) Ежегодно в срок до 15 ноември компетентното звено подава към Европейската комисия информация за предходната календарна година относно стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка призната организация на производители и асоциация на организации на производители, когато е целесъобразно по продукти, в случай че е предоставено такова признание. Когато за предлаганата на пазара продукция няма налични данни, се съобщава стойност „0“.

Това не се прилага за организации на производители и асоциации на организации
на производители в сектор мляко и млечни продукти и в сектор плодове и зеленчуци,
както и за междубраншови организации в сектор мляко и млечни продукти.

Пълния текст на наредбата може да прочетете в Държавен вестник, след като свалите броя.

Leave a Comment