Министерството на финансите коригира Наредба Н-5 за стоките с висок фискален риск

Въпроси по практическото прилагане на предварително деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск доведе до промени в Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията страната.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба Н-5 е публикуван за обществено обсъждане до 21 януари т.г.

Един от мотивите за промяна в наредбата е практическата невъзможност в много от случаите предварително да се декларира очакван час на пристигане на стоките. При вътреобщностните придобивания и доставки и при транзитните преминавания през територията на страната при предварителното деклариране превози на стоки с висок фискален риск често е налице непредвидим престой по границите, големи разстояния при транспортиране на стоките и доставка до няколко получателя. Тези и подобни обстоятелства правят трудно изпълнимо предвиждането и посочването на очакван час за доставка. Определянето на очаквания час на доставката като приблизителен би обезсмислило въвеждането му и представлява ненужна административна тежест, която затруднява и оскъпява процеса на доставка, без да има реална практическа полза за осъществяваната от органите по приходите контролна дейност,се посочва в мотивите към проектонаредбата.

Затова е и предложението в проекта на наредба декларирането на очаквания час на доставка от задължените лица да бъде доброволно.

С цел улеснение при превозите на стоки с висок фискален риск от спедиторски фирми, проектът на наредба предвижда данните за превозвача (лицето, организиращо превоза) да се декларират само в случаите, когато са известни.

Предвижда се промяна в разпоредбата, изискваща лицата, които са задължени да декларират предварително превоз на стоки с висок фискален риск и които имат публични задължения в размер над 5000 лв., които не са обезпечени или разсрочени, да изчакват минимум 4 часа след часа, посочен в декларацията за начало на превоза. Въвежда се възможност превозът да започне и преди изтичане на четирите часа, ако задълженията бъдат заплатени/обезпечени от лицето или ако лицето е получило разрешение/уведомление за това от орган по приходите. По този начин държавата цели да стимулира задължените лица да спазват данъчното и осигурителното законодателство, да декларират и заплащат своевременно задълженията си съгласно предвидените в данъчно-осигурителното законодателство срокове.

Предложени са и редакционни промени, свързани с предотвратяване на различно
тълкуване и допълнително изясняване на някои разпоредби, както и привеждане в съответствие с разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 41) с цел да бъдат точно и еднозначно прилагани от адресатите им.

Leave a Comment