100 хил. лв. помощ за стандарта GLOBALG.A.P. за плодове и зеленчуци през тази година

ДФЗ ще плаща по 1500 лв. с ДДС на производител на плодове и/или зеленчуци за максимум 7 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 100 000 лева за 2024 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

За настоящия програмен период е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с номер SA.107345 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2029 г. Нотифицираният общ максимален бюджет за периода на прилагане 2023 – 2029 г. е 1 000 000 лева.

Държавната помощ е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ и чрез нея се покриват част от разходите на земеделските стопани по въвеждане и сертифициране на стопанства по стандарта GLOBALG.A.P.

Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.

Помощта се предоставя като годишен стимул под формата на плащане, чийто размер се определя в съответствие с размера на т.нар. „постоянни разходи“.

Помощта се плаща за максимален период от седем години и е ограничена до:

– 1 500  лв. с включен ДДС, на бенефициер годишно;

– 6 000 лв., с включен ДДС, на група/организация годишно.

Като задължително условие за предоставяне на подпомагане е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. всяка година, в която земеделският стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане.

Усвоеният ресурс по схемата за 2023 г. е в размер на 74 013 лв. от 53 земеделски стопани.

Указанията за предоставяне на помощта ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.

Leave a Comment