20 млн. лв. ще има до 2029 г. за подкрепа за участия в изложения на стопани и организации

За тази година субсидията е 3,5 млн. лв. при усвоени над 3,6 млн. през 2023 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 3 500 000 лева  по схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения“ за 2024 г.

Схемата на държавна помощ „Помощ за участие в изложения” е нотифицирана пред Европейската комисия с регистрационен номер SA.107639 и е със срок на прилагане до 31.12.2029 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата на държавна помощ за периода 2023–2029 г. е 20 000 000 лв.

За предходната 2023 г. са усвоени 3 616 198 лв. за участие в национални изложения и международни изяви.

Помощта е насочена към земеделски стопани, заети с първично производство на земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ и на предприятия, извършващи дейност в преработката на земеделски продукти.

Подпомагат се малки и средни предприятия (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители) чрез развъдни организации или други организации, посредством предоставяне на субсидирани услуги.

Финансират се до 100% от следните допустими разходи:

  • Такси за участие;
  • Разходи за път и разходи за транспортиране на животни и на продукти, които ще бъдат обхванати от действието за насърчаване;
  • Разходи за публикации и уебсайтове за обявяване на събитията;
  • Наем на изложбени помещения и щандове и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.

Участието в изложенията по линия на схемата на държавна помощ допринася за:  популяризиране постиженията и възможностите на богатото биологично разнообразие на различните видове и породи селскостопански животни, създаване на обществен престиж на отделните породи (отглеждани в страната) и на произведените земеделски култури,  запознаване с качествата на отделните сортове, съхраняване на ценните генетични ресурси, демонстриране на традиционни и съвременни технологии за производство на  преработени земеделски продукти, обогатяване на знанията, обмяна на опит с фирми  и засилване на контактите в рамките на провеждане на събитията.

Leave a Comment