В Позиция до премиера и министъра двете биологични асоциации обявиха своите искания

Националната Био асоциация и Българска асоциация Биопродукти са засегнати, че не участват в преговорите с правителството

В своя позиция, изпратена до премиера Николай Денков и министъра на земеделието Кирил Вътев Българска асоциация Биопродукти и Национална Био асоциация заявяват огорчение, че не са поканени на масата на преговорите относно държавната „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ прилагана през 2024г. Двете асоциации посочват, че са признати от МЗХ и ЕК, като и двете организации имат членска маса с пазарен дял в отделни направления и стокови групи над 50%.

Асоциациите има няколко искания към властта. Сред тях са ставките за биологично произведените продукти и за биопреработванетите да са с добавки. Настояват още да има таван на подпомагането и той да е до 500 дка биологично отглеждани растения и до 50 животински единици. Друго искане е освен това нормативно признатите разходи на биологичните производители – физически лица, да са 85%, вместо 60 на сто.

Ето и тяхната Позиция: 

През последната седмица, станахме свидетели на публични изказвания от различни браншови организации, че сектор „Земеделие“ е изпаднал в изключително затруднено положение, поради което сектора се нуждае спешна нужда от подпамагане.  За съжаление, при обсъждане на подпомагането в секторните политики, Министерсвто на земеделието и храните не покани нито една от двете организации в секторБиологично производство“, поради което ние останахме изцяло изолирани, за да бъдат чути проблемите на микро, малки и средни стопанства от този сектор.

1. При наличието на ограничен финансов ресурс, смятаме че следва да се предвиди диференцирано подпомагане на земеделските стопани от сектор „Биологично производство“, спрямо конвенционалните, като се предвиди изрична добавка към тези стопани :

  • Биологични производители на плодове, зеленчуци ;
  • Биологични производители на пчелен мен и пчелни продукти;
  • Биологични производители на етерично маслени и маслодайни култури;
  • Биологични производители на десертни и винени лозя.
  • Задължително трябва да се запази и да се увеличи помощта за биопреработвателите.

Те са много силно засегнати от войната в Украйна, тъй като е налице голям спад на продажбите на биохрани и напитки в рамките на ЕС и световен мащаб.

  • Други стопани, които следва да бъдат подпомогнати чрез изрична добавка, са стопанствата с напълно пропаднали площи, през изминалата година 2023г., тъй като тези стопанства, са получили само 80% от действително извършените разходи за съответните култури, което по своята същност е частична компенсация спрямо техните разходи. От друга страна, тези стопанства не са реализирани никакъв приход, тъй като не е налице приход от реализирана продукция, което в значителна степен води до липса на ликвидност при тези земеделски производители.

2. Настояваме за промяна в Закона за данък върху доходите на физическите лица, /ЗДДФЛ/, тъй като нормативно признатите разходи по закона са в размер на 60 %, толкова, колкото е при конвенционалното производство.

Всички експерти в областта знаят, че това не отговаря на истината и този тип производство е значително по скъпо. Поради което настояваме нормативно прзнатите разходи за секстор „Биологично производство“, да се увеличат до 85%.

Допълнително, за да е налице и някаква справедливост в подпомагането, за да са налице и по- високи ставки от една страна, но за да може помощта да се разпространи върху по-голям брой стопанства, смятаме че е редно да се въведе таван на подпомагането за първите 500 дка в Растениевъдството, или първите 50 ЖЕ в Животновъдството.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ                                                                                                   

Leave a Comment