ДФЗ публикува Индикативен график за плащания по интервенции и еко схеми

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци е на опашката

Заради Украинската помощ са възможни размествания

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) обяви Индикативен график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023, които предстои да бъдат изплатени до 30 юни 2024г. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Георги Тахов на земеделски форум AGRI SUMMIT & AWARDS 2024. Графикът е публикуван на сайта на ДФЗ. Припомняме, че интервенциите по директните плащания, част от Стратегическия план за периода 2023 – 2027 г., се прилагат за първа година.

Предвид новите изисквания в ОСП 2023 – 2027, заложени в европейското и национално законодателство, сред които увеличения брой интервенции, както и разработването на нови контролни системи, ръководството на ДФЗ е създало пълна организация на административния капацитет на институцията така, че бенефициерите да получат навреме важната за тях финансова подкрепа.

В Индикативния график е записано, че:

  • От 1 до 10 март предстои да бъдат преведени средствата на тютюнопроизводителите по интервенцията за „Преходно национално доплащане за тютюн“ (ПНДТ).
  • От 10 до 31 март ще се преведе допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ)
  • От 20 до 10 април е планирана и оторизация по интервенция „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (ПРИПДСО/НР).
  • От 10 до 20 април – „Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури“ (ИПК)
  • От 20 до 30 април – интервенцията „Специално плащане за култура – Памук“
  • От 10 до 30 април – „Плащане за малки земеделски стопани“ (ДЗС)
  • От 10 до 30 април – „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС)“
  • От 20 април до 31 май – „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци“ (ПиЗ).

От фонда припомнят, че предвид увеличения брой интервенции и допълнително въведените нови критерии за допустимост, а именно представянето на документи за закупени сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал, (съгласно чл. 34 и § 8 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 10.03.2023 г.) е необходимо допълнително време за проверка на коректността на новите алгоритми за изчисления. 

Окончателното плащане по основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) ще бъде направено в периода 20 април – 10 май.

Следващите плащания, заложени в Индикативния график, са по осемте Еко схеми от 1 май до 31 май

Те ще бъдат разплатени в периода от 1 май до 31 май. Това са изцяло нови интервенции, прилагани за първи път в Кампания 2023, с голям обем от допълнителни документи, съобразно разписаните нормативни разпоредби. Изчислението на подпомагането изисква напълно нови алгоритми,  съгласно  екологичните изискванията на ЕК, в това число и стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Другите интервенции

От 20 март до 30 април в разчетите е предвидено да бъдат преведени средствата на стопаните, заявили интервенции „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“, а останалите четири агроекологични интервенции ще бъдат платени в периода от 10 април до 20 май.

Подпомагането по интервенцията за „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) се очаква да бъде оторизирано в периода от 10 май до 30 юни.

В графика е записано, че подпомагането по Биологичните интервенции ще бъде изплатено в периода от 1 до 31 май.

От 1 до 30 юни предстоят плащанията за земеделски земи в зони от Натура 2000 (Натура 2000).

Земеделските производители ще получат финансовата си подкрепа за Кампания 2023 по всички интервенции със заявени площи, след като ДФЗ направи всички законоустановени административни проверки. Друго важно уточнение, което стопаните трябва да имат предвид, е че всички оторизaции, заложени като срокове в графика, ще бъдат направени в посочените периоди при условие, че в края на месец февруари Министерство на земеделието и храните предостави на ДФЗ окончателни данни за слой „Физически блокове“ и специализиран слой „ПЗП-косене“.

С оглед исканията на земеделските производители за приеми с разширен обем  по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна и изплащане на субсидията по нея в същия период до 30.06.2024 г. е възможно Индикативният график да претърпи промени.

ДФЗ напомня на кандидатите, заявили субсидии по интервенциите на директните плащания, че Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.

          

Leave a Comment