През октомври-декември 2023 г. средната заплата в страната е 2123 лв., а в земеделието 1460 лв.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в България е 2123 лева. Тя нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 8.3%, и „Операции с недвижими имоти“ – със 7.4%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в страната нараства с
13.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Строителство“ – с 21.3%,
„Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – със 17.2%.

В „Селско, горско и рибно стопанство“ средната брутна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е с над 600 лева ( 663 лв.) по-ниска от средната в страната. През третото тримесечие тя е била 1511 лв., а през четвъртото тримесечие на 2022 г. заплатата в тази икономическа дейност е 1384 лв. По-ниско заплащане има само в дейностите в Ресторантьорство и хотелиерство“, както и в „Други“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 852 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 278 лева;„Финансови и застрахователни дейности“ – 3 086 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през
четвъртото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.0%, а в частния – с 12.7%.

Leave a Comment