МЗХ обяви пред Брюксел, че ще отложи за година прилагането на ДЗЕС 8

Вместо угар, в земеделските стопанства могат да се засеят азотфиксиращи или междинни култури

Министерство на земеделието и храните изпрати нотификация до Европейската комисия, че ще прилага дерогация за референтната 2024 г. по отношение Регламент (ЕС) 2021/2115 за прилагането на Стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята № 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“ (ДЗЕС 8). Дерогацията е валидна за годината на заявяване – 2024 година.

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) представляват набор от европейски стандарти, познати и като „условност“. Тяхното прилагане допринася за опазване и подобряване на околната среда и климата. Земеделските стопани следва да спазват изискванията на тези стандарти в своите стопанства, за да получат финансово подпомагане по съответните интервенции на Общата селскостопанска политика (ОСП).

На 12 февруари 2024 г. Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/587 на Комисията за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на Стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8.

Новият регламент предвижда отделяне на минимален дял от поне 4 % от обработваемата земя на ниво стопанство за непроизводствени площи и елементи, включително земя, оставена под угар и/или култури, които обогатяват почвата с азот, и/или междинни култури. Този приет вариант на дерогация се очаква да подобри жизнеспособността на стопанствата, като предостави на земеделските стопани по-голяма гъвкавост по отношение на площите, които може да се използват за изпълнение на задължението им определен дял от обработваемата земя да бъде заделен за ползи за биологичното разнообразие. Предложената дерогация означава и по-малко ограничения върху начина, по който земеделските стопани може да използват обработваемата земя и ще намали загубите на приходи, като заедно с това осигури и съответните екологични ползи.

Междинните култури следва да се отглеждат без използване на продукти за растителна защита. Когато такава междинна култура се отглежда след основна култура върху площта, заделена за изпълнение на първото изискване на стандарт за ДЗЕС 8, държавите членки следва да прилагат тегловен коефициент 1 при изчисляването на размера на непроизводствените площи, за да вземат предвид решенията по отношение на управлението и сеитбата, които земеделските стопани вече са взели за референтната 2024 година и които не могат да променят, без да направят допълнителни разходи.

С направените промени и с приложената дерогация, се гарантира, че плащанията ще се извършват само за задължения, които надхвърлят първото изискване на ДЗЕС 8 по отношение целите на екосхемите, посочени в изменения Регламент (ЕС) 2021/2115, както и на агроекологичните цели, свързани с климата и други ангажименти за управление, посочени в него и установени от държавите-членки в техните стратегически планове за ОСП за годината на заявяване – 2024 година.

Leave a Comment