Брюксел предлага преразглеждане на ДЗЕС с цел облекчаване на фермерите

Обмисля се да отпаднат проверките за фермери със стопанства до 10 хектара

Европейската комисия (ЕК) изпрати документ до белгийското председателство, очертаващ първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху раменете на фермерите. Документът, който ще бъде обсъден с държавите-членки на Съвета по земеделие на 26 февруари , изброява набор от краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на опростяване. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия със страните от ЕС.

През март Комисията ще стартира онлайн проучване, насочено директно към земеделските производители. Тази целенасочена консултация ще помогне да се идентифицират техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила на ЕС за храните и селското стопанство в ЕС, и тяхното прилагане на национално ниво. Това проучване ще даде още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, които възприемат и срещат фермерите. Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Първо, Комисията предлага да се опростят някои от изискванията за условия, които земеделските производители в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти – наричани ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски производители трябва да спазват, за да получат подкрепата си по ОСП, се оказа предизвикателство за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече действа, като предостави за 2024 г. частично изключение на правилата за земя, оставена под угар , т.нар. ДЗЕС 8. 

Сега Комисията предлага

да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1),

който налага изискване за запазване на площите постоянни пасища в ЕС стабилни от референтната 2018 г. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да се пренасочат към производство на обработваеми култури поради пазарни смущения в сектора на месото и млечните продукти, може да бъдат помолени да преобразуват своята обработваема земя в постоянни пасища. Това задължение може да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски производители. Комисията предлага да се изменят тези правила до средата на март, за да се гарантира, че структурните промени, причинени от пазарната преориентация и намаляването на добитъка, са взети под внимание, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в тяхната работа, и се помага за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да да бъдат преустроени в постоянни пасища.

Комисията също така ще прегледа кои селскостопански практики могат да бъдат възможни през чувствителни периоди при изпълнение на

задължението за покриване на почвите съгласно GAEC 6.

Комисията също така насърчава всички заинтересовани страни да споделят мнението си относно административната тежест, която може да бъде свързана с Директивата за нитратите. Това може да стане чрез онлайн обществената консултация, отворена до 8 март 2024 г.

Второ, Комисията предлага

да се опрости методологията за определени проверки,

като се цели да се намали броят на посещенията в стопанството от страна на националните администрации с до 50%. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите-членки. Комисията предлага да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на района . Последната е система, базирана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от Коперник, предназначена да намали проверките във фермите, да помогне на фермерите да избегнат грешки и да понесат санкции, както и да улесни докладването. С по-малко посещения от администрацията за управление, фермерите ще имат повече време да се посветят на основната си работа.

Трето, Комисията предлага

да се изясни използването на концепцията за непреодолима сила и извънредни обстоятелства 

Тази правна концепция позволява на земеделските стопани, които не могат да изпълнят всичките си изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като например в случаи на тежки суши или наводнения), да не бъдат налагани санкции. Това пояснение ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира нейното еднакво прилагане в целия Съюз. Това също така ще подобри сигурността за получаване на подкрепа от ОСП за земеделски производители, засегнати от подобни нещастни събития. В по-общ план Комисията ще работи с държавите-членки, за да определи възможни начини за рационализиране на контрола.

В своя документ Комисията също така споменава допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малките фермери, и може да обмисли предлагането на промени в този смисъл в основните регламенти на ОСП, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Едно предложение може да бъде

освобождаване на малки стопанства с площ под 10 хектара от проверки, свързани със спазването на изискванията за условия (ДЗЕС). 

Това изключение значително ще опрости ежедневната работа на дребните земеделски производители, които представляват 65 % от бенефициентите на ОСП, като същевременно запази екологичните амбиции на ОСП, тъй като малките стопанства покриват само 9,6 % от районите, получаващи подкрепа по ОСП. Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план,

ДЗЕС 8 за земята, оставена под угар, ДЗЕС 7 за сеитбооборота и ДЗЕС 6 за почвената покривка могат да бъдат преразгледани,

за да се намали допълнително тежестта за фермерите.

Успоредно с това Комисията ще улесни обмена на най-добри практики за опростяване между държавите-членки в различните съответни органи за сътрудничество (т.е. експертни групи, комитети и други).

При разглеждането на предложенията за опростяване Комисията взе предвид въздействието на тези предложения върху екологичните цели и амбицията на Общата селскостопанска политика. Те също така гарантират продължаването на стабилна и предвидима законодателна рамка за земеделските производители в ЕС, основана на настоящата ОСП, която влезе в сила на 1 януари 2023 г. За да отговори допълнително на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, Комисията също така работи върху действия за подобряване на позицията на земеделските производители в хранителната верига и защитата им от нелоялни търговски практики, които ще бъдат представени скоро. Като се има предвид, че земеделските производители често са най-уязвимото звено във веригата на стойността на храните, тези действия могат да обхващат въпроси като прозрачност на пазара, търговски практики във веригата на стойността, производствени разходи или по-хомогенен контрол на съществуващите правила за вносни селскостопански продукти.

Leave a Comment