Депутати спешно канят екоминистъра заради плановете за паша в националните паркове

Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите има в дневния си ред на заседанието от 28 февруари единствена точка: Изслушване на министъра и/или ресорния заместник-министър на околната среда и водите във връзка с възникнали проблеми в резултат на изготвените планове за паша в националните паркове.

Причината за привикването на човек от високите етажи на екоминистерството е недоволството на животновъдни организации от проектите на плановете за паша в националните паркове.

От Българската камара на месодайното животновъдство са публикували на страницата си „Становище: Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в НП“.

Камарата категорично възразява срещу предложените с проектите ограничения за паша на едрия рогат добитък.

Становището изтъква, че за фермите, разположени в националните пакове и тяхната периферия, се създава необосновано предимство на овцевъди пред говедовъди. Според камарата въвеждането на ограничения и забрани следва да почиват на ясни и точни констатации, да са научно обосновани и подробно аргументирани, като се отчита въздействието върху всички сектори и се ограничат в максимална степен вредните последици от налагането им.  

Според правилника на националните паркове изготвянето на годишните планове за паша и ползване на сено трябва да бъде мотивирано от оценка на състоянието на площите през предходната година – нещо, което липсва.

Държавата в лицето на Министерство на земеделието, от една страна  е разработила механизми за предоставяне на финансова помощ на животновъди по агроекологичната интервенция „Традиционна паша“ (Пасторализъм), по която се изисква поемане на  дългосрочен ангажимент за предварително заявен брой и вид животни. Интервенцията задължава животновъдите да осигурят паша минимум 90 дни в периода май- октомври. От друга страна, държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите, чрез управата на националните паркове създава обективни пречки за изпълнение на поетите ангажименти, поставяйки животновъдите в невъзможност да изпълнят изискванията, без време и възможност за реакция.  Това е особено приложимо за животновъдни стопанства ситуирани в границите и периферията на националните паркове, за които алтернатива в осигуряване на пасища няма„, пише в становището.

В документа се посочва, че при пашуване овце и ЕРД не се конкурират и се хранят с различни растителни видове от едни и същи площи. Цитират се научни данни, според които овцете и козите причиняват по-големи щети от говедата.

Животновъди от Пиринския край сигнализират, че „МОСВ чрез изкуствено създадени административни ограничения правят експерименти с нас и нашите животни и ни налагат рестрикции, водещи на практика към премахване на интервенцията Пасторализъм (животновъди от Пиринския край)“.

Leave a Comment