Заделен е ресурс за застраховане на продукция в растениевъдството

Помощта за зърнени и маслодайни култури е до 54 лв./ха, за плодове, зеленчуци, етерично-маслени и тютюн е 420 лв./ха, за оранжерии е до 1 260 лв./ха

Земеделските стопани ще получат до 3 000 000 лева за 2024 г. по схема за държавна помощ “Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Държавната помощ е пренотифицирана през месец февруари 2024 г., като е вписана с номер SA.112670 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2025 г.

Целта на помощта е насърчаване на микро, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, плодове, зеленчуци и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития.

Подпомагането се предоставя на земеделските стопани чрез заплащане от страна на държавата към застрахователните компании на част от застрахователните премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска им продукция за съответния сезон. Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от ДФЗ.

Размерът на подпомагане на хектар за култури, отглеждани на открито е до 420 лв. на хектар (при овощни, зеленчукови, етерично-маслени и медицински култури, и тютюн), а размерът на подпомагане на хектар при оранжерии е до 1 260 лв. на хектар.

При зърнени и маслодайни култури подпомагането е до 54 лв. на хектар. Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 600 хектара от площите си.

Разликите над тези параметри се поемат от земеделския стопанин.

Дължимият данък, съгласно Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП), се заплаща изцяло от земеделския стопанин и не е елемент на подпомагане.

Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХ, да изготвят указания за предоставяне на помощта.

Leave a Comment