МЗХ получава допълнителни 3 млн. лв. за ССА и още 10 млн. лв. за контрол върху храните

С две постановления, обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 19 от 5 март 2024 г., Министерството на земеделието и храните получава общо 13 млн. лв. допълнителни средства от централния бюджет.

10 млн. лв. са насочени към бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“.

3 млн. лв. са предназначени за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия (ССА) от 1 януари тази година.

Ето и постановленията:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 година

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 10 000 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г. за осъществяване на официалния контрол и другите официални дейности, извършвани от Българската агенция по безопасност на храните, с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“, по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и храните.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2024 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г. за Селскостопанската академия за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия считано от 1 януари 2024 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Чл. 2. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието и храните и на председателя на Селскостопанската академия.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Leave a Comment