Проектозакон за веригата на доставки на храни изисква писмен договор за изкупуване и срок за плащане

МЗХ приканва участниците във веригата на доставки за попълнят и изпратят публикуван въпросник

Министерството на земеделието и храните пусна консултационен документ и въпросник, свързани със Законопроект за веригата на доставки на земеделски продукти и храни. Участниците във веригата на доставки са поканени да попълнят въпросника.

Концепцията за закон иска да подобри самата верига на доставки и да я структурира по начин, който да повиши конкурентноспособността на производителите и да намали дисбаланса в търговските отношения.

Предвижда се създаването на специална правна уредба на договорите за изкупуване на земеделски продукти. Основната част от добавената стойност по веригата за доставки на храни отива при търговците и преработвателите и много малка част остава за земеделските производители. Земеделските производители, като звеното с най-слаби преговорни позиции във веригата на доставки, се нуждаят от специална защита при сключването и изпълнението на договорите за изкупуване. За нейното постигане се предвижда въвеждане на минимални срокове на действие на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти, които отчитат продължителността на производствения цикъл в земеделието, забрана на определени договорни клаузи в договорите за изкупуване, както и срокове за плащане на цената, които са насочени към осигуряване на по-справедливо разпределение на добавената стойност за първичните производители във веригата на доставки.

Уредените правила за изпълнение на договорите за изкупуване, свързани с мястото на изпълнение, измерването и окачествяването и заготовката на продукцията, отразяват особеностите на производството на нетрайни продукти, което има сезонен характер, пише в консултационния документ.

Въвежда се задължителна писмена форма на договорите за изкупуване на първични земеделски продукти и се дефинират начините, в които може да бъде обективирана.

Предвижда се създаване и поддържане в Министерството на земеделието и храните на публичен електронен регистър на търговците на едро на земеделски продукти и храни.

Leave a Comment