Депутати от аграрната комисия внесоха Законопроект за промени в ЗСПЗЗ

В две тръжни сесии ще се отдават под наем или аренда имотите от държавния поземлен фонд

Отдаването под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд (ДПФ) по реда на чл. 24а, ал. 1 ще се извършва само чрез търгове, които ще имат две тръжни сесии. В първата тръжна сесия ще могат да участват лица, които отглеждат зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури и техните смеси, както и производители, сертифицирани като биологични. Във втората тръжна сесия ще участват останалите земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината.

Това е записано в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), внесен от депутати от управляващото мнозинство, които са и членове на аграрната комисия в НС.

Всички участници в търговете – физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица – трябва да имат постоянен адрес или да са регистрирани на територията на общината, в която се намират имотите, които ще се търгуват.

Промяна в чл. 37в поставя срок до 30 юни ползвателите да представят за регистриране в общинските служби по земеделие договорите за наем и аренда, с които ще участват в процедурата за уедрено ползване на земеделски земи чрез създаване на масиви за ползване. Така общинските служби по земеделие ще могат да регистрират представените договори за наем и аренда преди изтичането на срокове за подаване на заявления за участие в процедурата по формиране на масиви.

В чл. 37в се предлага споразумението, което се сключва между ползватели, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, допуснати за участие в процедурата, които обработват поне две-трети от земята в землището, определена за създаване на масивите за използване. За останалата една трета от ползвателите, които не са подписали споразумението, общинската служба ще извърши служебно разпределение. Правото за ползване на отделния масив ще се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена или арендована земя в масива.

Промени в чл. 37и и 37м, които касаят предоставяне на държавни или общински пасища, мери и ливади, предвиждат създаване на съвместна комисия, назначена от кмета на общината и директора на областната дирекция „Земеделие“. В комисията ще се разпределят имотите. На заседанията могат да присъстват и заявителите. Пасищата, мерите и ливадите ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Най-напред ще получават пасища, мери и ливади собственици или ползватели на стопанства с биологични животни, които имат регистрирани биологични площи. На второ място са животновъдите, които до датата на разпределяне са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. На трето място са стопаните на животновъдни обекти, които са регистрирани в съответното землище. В случай, че има животновъдни стопанства, които не са получили пасища, мери и ливади, те могат да получат имоти от съседно селище, ако фермата граничи с него.

Окончателното разпределение трябва да се случва до 20 май.

Ако има нераздадени имоти, те могат да се отдадат под наем на търг за една календарна година на собственици на пасищни животни, които са регистрирани в БАБХ.

Leave a Comment