Пръскането с дронове вече е разрешено. Законът за защита на растенията е обнародван

Законът разрешава третиране с безпилотни летателни системи и без наличието на сертификат за оборудването

Извършването на растителна защита с помощта на безпилотна летателна система (БЛС) – дронове, вече е разрешено. На операторите е забранено да прилагат към момента единствено тотални хербициди, дефолианти и десиканти. Така ще е до издаване на разрешение за прилагане на съответните продукти за растителна защита чрез БЛС, преминали оценка на риска по чл. 109а, т. 2, буква „е“, но не по-късно от една година от влизане в сила на този закон.

Това е записано в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на растенията, чиито изменения и допълнения са обнародвани в днешния бр. № 21 на „Държавен вестник“ от 12 март 2024 г. (виж закона по-долу)

В новия чл. 109а са посочени необходимите условия за прилагане на продукти за растителна защита чрез дронове. Те посочват изключениета от забраната за извършване на въздушно пръскане или чрез безпилотна летателна система.

Едно такова изключение е за прикрепеното оборудване към дрона „компетентен орган да е издал сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 23117-1 или прилагането няма да се извършва с течен разтвор„;

За да се отвори широко вратата за използването на дронове за растителнозащитни практики и липсата на необходимия сертификат да не е проблем, в Преходните и заключителни разпоредби е записано: „§ 11. До издаването на сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 23117-1, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон, може да се използва несертифицирано оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, прикрепено към безпилотната летателна система.

Санкциите при неизпълнение на някои от текстовете на закона не могат да стреснат никото. Те варират от 500 до 3000 лева.

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 51 и 65 от 2020 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 8 накрая се добавя „и уведомленията за прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система“.

§ 2. В чл. 107, т. 3 накрая се добавя „или чрез безпилотна летателна система“.

§ 3. Създава се чл. 109а:

„Чл. 109а. (1) Изключения от забраната по чл. 107, т. 3 се допускат при прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система, когато:

1. към нея е прикрепено оборудване, за което от компетентен орган е издаден сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 23117-1 или прилагането няма да се извършва с течен разтвор;

2. са спазени следните условия:

а) температурата на въздуха, измерена на сянка, е по-ниска или равна на 25 °C;

б) влажността на въздуха е по-висока от 50 на сто;

в) скоростта на вятъра е от 1 до 5 м/сек;

г) скоростта на движение на безпилотното въздухоплавателно средство е по-ниска или равна на 7 м/сек;

д) височината на прилагане е по-малка или равна на 2 м над най-високите части на растенията;

е) продуктите за растителна защита, които се прилагат, са одобрени след оценка на риска, извършена съгласно наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3;

3. всяко прилагане на продукти за растителна защита се записва от системата за управление и/или видеонаблюдение на безпилотното въздухоплавателно средство или по друг подходящ начин, доказващ спазването на условията по т. 2, букви „г“ и „д“, както и точното географско местоположение на всеки третиран парцел, датата и часа на прилагане и количеството използван продукт, общо или на единица площ;

4. операторът на безпилотната летателна система:

а) отговаря на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212/1 от 22 август 2018 г.) и регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него;

б) притежава разрешение за експлоатация на безпилотната летателна система в специфичната категория или удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система, издадени съгласно наредбата по чл. 16а, т. 19 от Закона за гражданското въздухоплаване във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (ОВ, L 152/45 от 11 юни 2019 г.);

в) притежава сертификат по чл. 83, в случай че използваните продукти за растителна защита са от професионална категория на употреба;

5. площите, които ще бъдат третирани, не попадат във:

а) пояси I, II и III на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и в пояси I и II около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, посочени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;

б) близост до жилищни територии, територии за паркове и градини или територии за спорт и забавления.

(2) В 7-дневен срок от прилагането операторът на безпилотната летателна система предоставя на съответната ОДБХ по електронен път или на технически носител записа по ал. 1, т. 3 при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 104, ал. 1, т. 3.“

§ 4. Създава се чл. 110а:

„Чл. 110а. (1) За прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система земеделските стопани подават в ОДБХ, на чиято територия се намира площта, която ще се третира, уведомление по образец най-малко 5 дни преди датата на третирането.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. информация за продуктите за растителна защита, които ще бъдат прилагани;

2. индивидуализиращи данни за площите, които ще се третират;

3. декларация по образец за съответствие с изискванията по чл. 109а, ал. 1, т. 4 и 5.

(3) В тридневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 директорът на съответната ОДБХ или оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 6 уведомлението за прилагане на продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система.

(4) При необходимост от прилагане на спешни мерки уведомлението по ал. 1 може по изключение да бъде подадено най-малко един ден преди датата на третирането.“

§ 5. В чл. 112 думите „или чрез въздушно пръскане“ се заменят с „чрез въздушно пръскане или чрез безпилотна летателна система“.

§ 6. Създава се чл. 112а:

„Чл. 112а. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа географска информация за актуалните граници на слой „Физически блокове“ от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).

(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като електронна информационна система, в която:

1. собственици и ползватели на животновъдни обекти (пчелини) въвеждат информация за местонахождението на всеки пчелин и я актуализират в срок до три дни при промяна на обстоятелствата;

2. лицата, които извършват или възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна, авиационна техника, и безпилотни летателни системи в срок не по-малко от три дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането въвеждат информация за дейностите в регистъра, която включва:

а) обозначаване на блок/блокове от слой „Физически блокове“ на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;

б) начална и крайна дата и час на извършване на дейностите;

в) продукт или препарат – търговско наименование, доза на декар.

(4) Лицата по ал. 3 отговарят за достоверността на въведената от тях информация.

(5) Когато пчелин на лице по ал. 3, т. 1 попада в трикилометровата зона около блок с планирана дейност по ал. 3, т. 2, информационната система по ал. 3 го уведомява чрез електронно съобщение с данните по ал. 3, т. 2, букви „а“ – „в“.

(6) Редът за воденето на регистъра се определя с наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона за пчеларството.“

§ 7. В чл. 122, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „установяване на несъответствие на продукт за растителна защита с физичните, химичните или техническите показатели, състава му, вида на формулацията или други негови характеристики, одобрени при разрешаването на продукта, или при“ се заличават, а думите „може да приложи“ се заменят с „прилага“.

§ 8. Създава се чл. 122а:

„Чл. 122а. При установяване на несъответствие на продукт за растителна защита с физичните, химичните или техническите показатели, състава му, вида на формулацията или други негови характеристики, одобрени при разрешаването на продукта, изпълнителният директор на БАБХ със заповед незабавно отнема или изменя разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита при спазване на чл. 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. До издаването на заповедта изпълнителният директор на БАБХ прилага чл. 122.“

§ 9. Създават се чл. 165а и 165б:

„Чл. 165а. (1) Който не изпълни задължение по чл. 109а, ал. 2 и 110а, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.

Чл. 165б. (1) Който не изпълни задължение по чл. 112а, ал. 3, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. До издаването на разрешение за прилагане на съответните продукти за растителна защита чрез безпилотна летателна система, преминали оценка на риска по чл. 109a, т. 2, буква „е“, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон, операторите на безпилотна летателна система при спазване на чл. 109а могат да използват продуктите за растителна защита, разрешени за употреба с наземна техника, с изключение на тотални хербициди, дефолианти и десиканти.

§ 11. До издаването на сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 23117-1, но не по-късно от една година от влизането в сила на този закон, може да се използва несертифицирано оборудване за прилагане на продукти за растителна защита, прикрепено към безпилотната летателна система.

§ 12. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Българската агенция по безопасност на храните:

1. създава регистъра по чл. 112а, ал. 1;

2. осигурява оперативно съвместим обмен на данни, документи и друга информация относно обекти и лица, вписани в съществуващите към датата на влизането в сила на този закон бази данни и регистъра по чл. 112а, ал. 1.

(2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните със заповед определя дата на пускането в експлоатация на регистъра по чл. 112а, ал. 1. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на регистъра.

§ 13. (1) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 112а, ал. 1 оповестяването на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности се извършва по реда на наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона за пчеларството.

(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните привежда наредбата по чл. 32, ал. 2 от Закона за пчеларството в съответствие със закона.

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 28 февруари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Leave a Comment