Евродепутатите включиха стопанства със свине и птици при промишлените замърсители

Нови правила за намаляване на вредните емисии от промишлените инсталации и големите свинеферми и птицеферми с цел опазване на човешкото здраве и околната среда гласува днес Европейският парламент. Те са в резултат на преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността.

Правилата бяха подкрепени с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“.

Комисията ще направи преглед през 2026 г. дали трябва да бъдат включени и стопанствата за едър рогат добитък.

Съзаконодателите се споразумяха да разширят обхвата на мерките по директивата за емисии от промишлеността, така че да обхванат свиневъдните стопанства с повече от 350 животински единици (ЖЕ). Изключват се стопанства, които отглеждат свине по екстензивен или биологичен начин, и са отглеждани навън за значителен период от време в рамките на една година.

Що се отнася до птицеферми, директивата се прилага за стопанства с кокошки носачки с повече от 300 ЖЕ и за стопанства с бройлери с повече от 280 ЖЕ. За стопанствата, в които се отглеждат както свине, така и домашни птици, ограничението ще бъде 380 ЖЕ.

До 31 декември 2026 г. Комисията ще оцени дали е необходимо по-нататъшно справяне с емисиите от отглеждането на добитък, включително от едър рогат добитък, и клауза за реципрочност, за да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на изисквания, подобни на правилата на ЕС, когато изнасят за ЕС.

Европейският регистър за изпускането и преноса на замърсители ще бъде трансформиран в портал на ЕС за емисиите от промишлеността, където гражданите ще имат достъп до данни за всички разрешителни на ЕС и за замърсяващи дейности на местно равнище.

Дружествата, които не спазват изискванията, могат да бъдат санкционирани в размер на най-малко 3 % от годишния оборот на оператора в ЕС за най-тежките нарушения. Държавите от ЕС предоставят на гражданите, засегнати от нарушенията, правото да искат обезщетение за вреди, нанесени на тяхното здраве.

Законът също трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни по-късно. След това държавите членки ще разполагат с 22 месеца, за да се съобразят с тази директива.

Leave a Comment