Как ще се отрази върху напояването ремонтът на 4 канала

Кратка справка за това как ще се отрази върху напояването в четири района ремонтът на напоителни канали представи Министерството на земеделието и храните. Става въпрос за напоителните канали „Алеко“ в района на гр. Съединение, област Пловдив, каналът „Тракиец“, койюто черпи вода от язовир „Тракиец“ в област Хасково; Канал „Виница“ в област Шумен; каналът от участъка от с. Гавраилово до с. Тополчане в област Сливен.

Рехабилитацията и модернизирането на каналите, стопанисвани от „Напоителни системи“ЕАД се финансират по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.

Държавната фирма подаде 26 проекта преди две години, от които бяха одобрени 24. Бюджетът е в размер на 112,3 млн. лв.

„Алеко Потока“ в землището на гр. Съединение ще може да се използва за още 16 470 дка

„Алеко Потока“ е главен напоителен канал, въведен в редовна експлоатация през 1964г. Проектът предвижда модернизация и рехабилитация на 5,1996 километров участък, който е в землището на гр. Съединение,  обл. Пловдив. Обектът е част от напоителна система „Тополница“. Реконструкцията му ще осигури безаварийната работа на канала и възстановяване на проектната му проводимост. Към момента на подготовката на проекта, коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 48,7% и чрез него е транспортирана вода до 13 469 дка.

След реализиране на инвестицията ще бъде възможно водообезпечаване за напояване на допълнителни 16 470 дка и ще се повишаване КПД с 29,56%, до близо 78,26%. По този начин ще се  постигне потенциална икономия на вода от близо 20 млн. кубични метра на година.

След ремонта на магистралния канал от яз. „Тракиец“ при Хасково загубата на вода ще намалее

Площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде  увеличена до 39 070 дка. Това ще стане възможно с предстоящата реконструкция на необлицовани участъци на основен напоителен магистрален канал и съоръжения с водоизточник язовир „Тракиец“. Към момента на подготовката на проекта коефициентът на полезно действие /КПД/ на участъка от канала е бил малко над 40% и чрез него е транспортирана вода до общо 1 499 дка. Очаква се след  обновяването на  канала КПД  да достигне до 55%.

Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 713 049 лева без ДДС.

С реконструкцията се цели намаляване загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 км. Ще се подават по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и ще се постигне предотвратяване  от наводняване на прилежащи земеделски земи. Водоразпределението и експлоатацията на канала също ще бъдат подобрени,  като ще се създадат условия и за по-лесно почистване.

КПД на напоителен канал „Виница“ в област Шумен ще се увеличи от 4% на 69%

Над 7 пъти ще се увеличат площите за напояване в област Шумен. Това ще стане възможно с реконструкция на напоителен канал „Виница“. Към момента на подготовката на проекта, коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 4% и чрез него е транспортирана вода до общо 2 114 дка. След реализиране на инвестицията, ще бъде възможно повишаване на КПД до близо 69%.

С реконструкцията се цели намаляване на загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала. Ще се подават по-големи водни количества и съответно ще има увеличение на поливните площи, както и ще се постигне предотвратяване от наводняване на прилежащи земеделски земи.

Каналът ще бъде почистен от дървета, храсти, тиня и наноси и ще се изгради стоманобетонова облицовка на компроментираните участъци.

Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 413 274 лв. без ДДС и той се осигурява по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г.

Още 6 хил. дка в област Сливен ще станат поливни

Площта за напояване на територията на област Сливен ще бъде увеличена до над 15 000 дка. Това ще стане възможно с реконструкция на магистрален канал, от който се подава вода в участъка от с. Гавраилово до с. Тополчане. Рехабилитационния участък включва 5,47 км от канала. Към момента на подготовката на проекта, напояваните площи за последната стопанска година са били общо 9 380 дка.

Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е  8 150 735  лв. без ДДС.

С реконструкцията ще се увеличи пропускателната способност на канала, като  водоразпределението и експлоатацията му ще бъдат подобрени и ще се създадат условия и за по-лесното му почистване. При реализирането на проекта ще бъдат монтирани 4 броя измервателни устройства, съгласно изискванията на Закона за водите и ще бъде осигурена строителна механизация.

Leave a Comment