От 25 март до 31 юли земеделците могат да заявят по-висока помощ за застраховане

Субсидията на плодове, зеленчуци, тютюн и етеричномаслени култури е 70% от премията, за зърнени и маслодайни – 50 на сто

С по-висок процент помощ за застраховане стартира тази година държавната схема. През 2023 г. подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн бе до 65% от стойността на застрахователната премия. Тази година процентът е 70. За производителите на зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица) размерът на помощта се увелича от 35 на сто от застрахователната премия (през 2023 г.) на 50 процента. Те ще бъдат подпомагани само за първите 600 ха.

Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) кани всички застрахователни компании да сключат Споразумение с Фонда, относно прилагане на схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” през 2024 г.

ДФЗ информира земеделските стопани, че от 25 март 2024 г. могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция. Приемът на заявления ще продължи до 31 юли 2024 г. Финансовият ресурс по помощта за 2024 г. е 3 млн. лв. Срокът за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие е до 30 август 2024 г.

Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска им продукция за съответния сезон. Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от ДФЗ.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

Leave a Comment