Асоциацията на собствениците на земи внесе становище срещу някои от предложените промени в ЗСПЗЗ

Голямото несъгласие е при текстовете на чл. 37в, свързани с доброволните споразумения за ползване на земите

Между първо и второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) внесе становище, в което възразява на някои от предложените текстове. Преди това по време на първо четене на законопроекта в аграрната комисия юристът на БАСЗЗ възрази срещу същите текстове (прочети ТУК).

ниви

От асоциацията са против възможността производителите на плодове и зеленчуци и животновъдите да се ползват с приоритет при наемане на земя от държавния поземлен фонд (ДПФ). Предложението относто чл. 24а е до търговете да имат достъп всички земеделски производители, а основният критерий за резултата да е предложеното най-високо рентно плащане. В случай, че в търга участват само представители на т.нар. приоритетни сектори, то тогава той трябва да е с явно наддаване, предлага становището.

Относно предложението срокът на регистриране на договорите за участие в споразумението за ползване на земя да е до 30 юни, БАСЗЗ предлага отсрочка с една година. Тоест и през 2024 г. срокът да остане до края на юли, а новият да влезе в сила догодина, така че да е сигурно, че всички земеделски стопани, които участват в споразуменията, да са наясно с промяната на датите. Затова конкретната идея на асоциацията е в преходните и заключителни разпоредби да се запише, че точката, чрез която се предлага датата 30 юни, влиза в сила от 1 октомври 2024 г.

Голямото несъгласие на асоциацията е при чл. 37в в текстовете свързани с доброволните споразумения за ползване на земите. В Законопроекта пише споразумението, което се сключва между ползватели, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, допуснати за участие в процедурата, които обработват поне две-трети от земята в землището, определена за създаване на масивите за използване. За останалата една трета от ползвателите, които не са подписали споразумението, общинската служба ще извърши служебно разпределение. Правото за ползване на отделния масив ще се предоставя на ползвателя с най-голям дял собствена или арендована земя в масива.

Според БАСЗЗ пише: „Въз основа на последното преброяване на земеделските стопанства от 2020 г. и структурата на ползване на земеделските земи с 5000 землища в България твърдим, че предлаганите промени ще са от полза единственао на около 1500 земеделски стопанства, които представляват под 1,5% от стопанствата на територията на страната. Същевременно тези промени имат потенциала да засегнат негативно над 35 000 земеделски стопани, които обработват от 0,01% до 10% от земята в едно землище. В този смисъл въпросното предложение носи в себе си заряд да ,скори безвъзвратно демографския разпад в селските райони.“

Leave a Comment