Аграрната камара подкрепя промените в Законопроекта на ЗСПЗЗ

БАК стои също така зад нови предложения на НАЗ относно споразуменията и методиката на изчисление на средното рентно плащане

Българската аграрна камара стои зад Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), който мина на първо четене в пленарна зала. Реакцията на камарата вероятно е в резултат на критики към законопроекта от страна на други браншови организации.

Междувременно вчера бяха внесени в парламента още становища относно законопроекта. Едно от тях е на Националвата асоциация на зърнопроизводителите, която предлага допълнителни текстове. Един от тях и свързан с хипотезата как да се процедира, когато не е постигнато споразумение между ползвателите за неразпределената една трета земя от масивите. Друго предложение касае подобряване на методиката за определяне на средно рентно плащане.

Ето и становището на БАК:

БАК счита за целесъобразни по отношение на справедливото разпределение и ефективното използване на земеделски земи предложенията за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ). Измененията и допълненията, внесени от народния представител Десислава Танева и група народни представители, ще подкрепят и насърчат българското земеделие. Предложението да бъдат отдавани под наем и аренда имотите от държавния поземлен фонд на стопани от секторите на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството ще създаде условия за подкрепа към местните производители на плодове, зеленчуци, месо и мляко, както и на биологични продукти.

Измененията за разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд на животновъдите, включително и тези, които отглеждат животни по биологичен начин, ще позволят да бъде обезпечен необходимият ресурс за изхранване на животните с фокус върху местните животновъди. Двете групи промени показват волята на законодателя чрез държавния поземлен фонд да се провежда държавна политика в подкрепа на устойчивото развитие на българското земеделско производство. Предложената промяна относно сключването на споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи ще помогне да се преодолее неетичната манипулация на миноритарни ползватели и да се запазят правата на уязвимите ползватели. Промяната ще възпре умишленото блокиране на споразумяване и ще улесни процеса на приемане на решения, като същевременно се гарантира, че мнозинството от участниците са съгласни с условията на споразумението.

БАК застава зад предложенията на Националната асоциация на зърнопроизводителите в законопроекта да се заложи промяна в методиката за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище. Създаването на такъв механизъм ще спомогне за прозрачността в управлението на обществените ресурси и подобряването на конкурентоспособността на земеделското производство. БАК подкрепя и предложенията на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация за допълване и редактиране на част от текстовете, отнасящи се до отдаването на имотите от държавния поземлен фонд под наем и аренда и разпределянето на пасищата, мерите и ливадите.

Българската аграрна камара представлява интересите на над 10 000 земеделски производители и е най-голямото браншово обединение след 1989 г.

Leave a Comment