Ставката за преразпределително подпомагане е 218,34 лева на хектар за първите 30 ха

Субсидията по първия транш ще е преведена до 31 март

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определена ставката на плащането на първи транш по интервенцията от одобрения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г.

Интервенцията представлява необвързано с производството плащане на хектар, което се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 хектара на земеделските стопанства в страната, с максимален размер на стопанствата до 600 хектара.

Допустими бенефициенти за получаване на подпомагане по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост са земеделските стопани, които имат право на плащане по интервенцията за основно подпомагане на доходи за устойчивост (ОПДУ), което е основната схема за подпомагане на доходите с директни плащания.

На земеделските стопани, подали заявление и отговарящи на условията за подпомагане, ще бъде изплатено по 218,34 лева на хектар за първите 30 ха от стопанството. Съгласно заповедта, плащането по първия транш следва да бъде извършено до 31.03.2024 г.

Предвижда се вторият транш по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост да бъде изплатен в срок до 30.06.2024 г., с което ще се спази изискването на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика. По втория транш ще бъде изплатена разликата между плащането по първия транш и общия единичен размер на подпомагането, определен на база окончателните данни за отговарящите на условията за подпомагане площи, който е в рамките на минималните и максимални планирани единични суми в одобрения Стратегически план.

Leave a Comment