Измененият Закон за собствеността и ползването на земите вече е факт

След като на 20 март Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) мина на първо четене в пленарна зала, днес, 28 март, той бе одобрен окончателно от депутатите на второ четене.

Преди това вчера бяха извършени редакции в Комисията по земеделието, храните и горите.

Промените бяха гласувани почти единодушно от народните представители без да бъдат дебатирани.

Новият член 24а касае търговете за разпределяне на демя от държавния поземлен фонд.

Търгът се провежда в две тръжни сесии. В първата сесия могат да участват лицата, които
кандидатстват за площи за отглеждане на зеленчуци и за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци. Същите изисквания са и за стопаните на трайни насаждения.

Привилегията да участват в първия търг получават и животновъди, които кандидатстват за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за изхранване на животни и които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и на селскостопански животни, заявени за подпомагане през предходната година в Интегрираната система за администриране и контрол.

Посочените групи могат да са сертифицирани и за биологично производство.

Вчера бе добавен нов текст, който дава право в първия търг да се включат и производители – физически лица или еднолични търговци, на възраст до 40 години, които кандидатстват за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, но нямат регистрирано правно основание за предходните три години за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци и трайни насаждения.

Въз основа на проведената първа тръжна сесия се сключват договори за наем или аренда с лицата, спечелили търга, за площи, в размер до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от 300 дка за отглеждане на зеленчуци; 300 дка за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения; 300 дка за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси за изхранване на животни, при норма до 8,0 дка за 1 животинска единица; 300 дка за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения и/или едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси; 300 дка за фермерите под 40 г.

Във втория търг се включват и физически лица с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, на кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, на еднолични търговци и на юридически лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, със седалище или адрес на управление на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, находящи се на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, или развиват стопанска дейност, на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, при условия, по ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона.

Срокът на договора за наем не може да бъде по-кратък от 5 и по-дълъг от 10 стопански години.

Друга важна промяна касае срока за срока на регистриране на договорите за участие в споразумението за ползване на земя, залегнал в чл. 37б, ал.1. Той вече ще е 30 юни, но ще започне да се прилага от догодина.

Останалите промени може да видите ТУК

Leave a Comment