154 млн. лв. за преведени като преразпределително подпомагане на малко над 46 хил. стопани

Ставката е с над 50% по-висока спрямо подпомагането за Кампания 2022 г.

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изплати 154 млн. лв. (154 427 164 лв.) на 46 334 бенефициери по интервенцията „Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ (ДП-ОПДУ) за Кампания 2023.

Определената ставка по интервенцията е в размер на 218,34 лв./ха, съгласно Заповед № РД 09-347 от 27.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните. Финансовата подкрепа по ДП-ОПДУ за Кампания 2023 г. е увеличена с над 50% спрямо подпомагането за Кампания 2022, когато стопаните получиха по 140,81 лв./ха, изчислиха от фонда.

Интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост заменя схемата за преразпределително плащане, която действаше през периода 2014—2022 г.  Тя е един от инструментите на общата селскостопанска политика (ОСП) за гарантиране на справедливост чрез преразпределяне на подпомагането на доходите от по-големите към по-малките или средни земеделски стопанства.

Интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите предоставя като допълнителни средства за първите 30 хектара на земеделските стопанства в страната, чиито максимален размер достига до 600 хектара.

Припомняме още и изискванията за допустимост по интервенцията за ДП-ОПДУ. Право на субсидии имат кандидати за Кампания 2023, заявили за подпомагане земеделски площи по ОПДУ. Другото условие е те да отговарят на изискванията за допустимост на плащанията по ОПДУ.

След извършване на окончателното плащане по ОПДУ, в това число и определянето на горната граница („таван“), по заявленията на кандидатите, заявили интервенцията, ще бъде определен размера на допълнителния финансов ресурс.

Leave a Comment