УС на ДФЗ одобри до 1200 лв./ха помощ за борба с телени червеи при картофи

Управителният съвет на Държавен фон „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 2 млн. лева за 2024 г. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.

Телени червеи

Помощта е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с номер SA.106971 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане до края на 2029 г.

Максималният бюджет за периода на прилагане (2023-2029 г.) е 15 000 000 лв.

Целта на схемата на държавна помощ е ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) на територията на Р България.

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на посочения вредител, които са обект на Националната програма (Програмата) от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).

Размерът на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae), утвърдени в Програмата, но не повече от 1 200 лв./ха, с ДДС.

Земеделските стопани могат сами да избират продукта за растителна защита, който да прилагат.

Следва да се има предвид, че когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител. 

Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието и храните да изготви указания за предоставяне на помощта.

Leave a Comment