„Синя карта“ за пребиваване на чужденци ще послужи и за производството на плодове и зеленчуци

На Консултативен съвет секторът поиска по-бързо изплащане на обвързаната подкрепа и допълнителна информация за интервенциите и държавните помощи

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с браншови организации на производители на плодове и зеленчуци мерки за подпомагане и за повишаване на конкурентоспособността на сектора по време на Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство днес в МЗХ.           

Участниците в Консултативният съвет дискутираха постъпили предложения от браншови организации, включително свързани с промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. Браншовите организации поставиха още въпроси за интервенциите по директните плащания, държавните помощи и регулации, проблемите с работната ръка в сектор „Земеделие“, напоителната инфраструктура, финансово подпомагане на разсадопроизводството, подпомагането на оранжерийното производство и сроковете, в които Държавен фонд „Земеделие“ изплаща помощта по обвързаното с производството подпомагане.

Министър Вътев припомни, че бяха стартирани 24 проекта за рехабилитация на напоителни съоръжения и информира за усилията на екипа на МЗХ да бъде облекчен режимът за изграждане на сондажи в земеделските стопанства.

Той информира за вчерашното решение на Министерския съвет, свързано с автоматизираната информационна система за издаване на разрешения за пребиваване и работа в България или т.нар. ,,Синя карта“, което се очаква да е в помощ и на производителите на плодове и зеленчуци.

Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев представи информация за проведените срещи с Министерство на труда и социалната политика, на които е обсъждан въпросът за държавната политика за привличане на работна сила в страната.  

Браншовите организации посочиха, че за производителите е важно обвързаното с производството подпомагане на сектор плодове и зеленчуци да се изплаща своевременно предвид започналите основни обработки в овощни градини.

Министър Вътев представи напредъка по Законопроекта за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.

Земеделските производители бяха информирани, че МЗХ очаква предложения от сектора във връзка с предстоящи промени в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план.

В Консултативния съвет участваха председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, представители на ССА и БАБХ, Българска аграрна камара, Асоциация “Български зеленчуци”, Национален съюз на градинарите в България, Национална асоциация на картофопроизводителите, Асоциация на овощарите в България, Съюз на Дунавските овощари, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Добруджански овощарски съюз, Българска асоциация на производители на оранжерийна продукция, организации на производители, Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове, Българска асоциация на биопроизводителите, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Leave a Comment