До 13 май държавни, фермерски и други организации кандидатстват за членове на Обсерваторията на ЕС за хранителната верига

Обсерваторията ще показва цените, маржовете и добавената стойност във веригата на доставки в държавите членки

Европейската комисия стартира покана за кандидатстване за създаване на обсерваторията на ЕС за хранително-вкусовата верига (AFCO). Създаването на тази обсерватория, която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики, беше обявено в средата на март.

Целта на обсерваторията е да осигури повишена прозрачност на цените, структурата на разходите и разпределението на маржове и добавена стойност във веригата за доставки , като същевременно спазва правилата за поверителност и конкуренция.

Обсерваторията ще събере до 80 членове , представляващи националните органи, отговарящи за селското стопанство, рибарството и аквакултурите или веригата за доставка на храни, както и организации, представляващи заинтересовани страни, активни в различни етапи на веригата – от фермери, доставчици на суровини, хранително-вкусовата промишленост, търговци , към транспорта, логистиката, търговията на дребно и потребителите. В средносрочен план се очаква, че работата на Обсерваторията ще позволи да се разработят методологии за оценка и мониторинг на структурата на разходите и разпределението на маржове и добавена стойност по веригата за доставка на храни .

Съществуващият портал за данни за селскостопански храни ще бъде разширен, за да публикува нови подходящи показатели, достъпни за всички онлайн. Това може да включва данни за разходите и маржовете на различните етапи от хранителната верига. Тази нова обсерватория ще допълни работата на съществуващите пазарни обсерватории за селско стопанство и рибарство .

Членовете също така ще обменят информация относно търговските практики, влияещи положително или отрицателно върху гладкото функциониране на веригата за доставки. Може също да се споделят казуси за определени продукти или сектори.

Поканата за кандидатстване е отворена до 13 май. Организациите, които кандидатстват, трябва да бъдат регистрирани в регистъра за прозрачност, за да бъдат назначени. Очаква се Обсерваторията да проведе първото си заседание през юли 2024 г., председателствано от Генерална дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия. Обсерваторията ще заседава най-малко два пъти годишно на пленарни заседания, като при необходимост ще бъдат организирани и допълнителни ad hoc срещи по конкретни теми. В съответствие с принципите на прозрачност, всички съответни документи (включително дневния ред и протоколите) ще бъдат публикувани в регистъра на експертните групи. Обсерваторията ще има първоначален срок от пет години, с възможност за подновяване.

Leave a Comment