Обнародвани са дългоочакваните промени в Закона за собствеността и ползването на земите

Промените в Закона са собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), очаквани в продължение на години, вече са обнародвани.

Те са валидирани с президентски Указ №99 и публикувани в бр. 33 на „Държавен вестник“ от 12 април 2024 г. (Виж пълния текст на законовите промени долу)

Генерално промените могат да се обобщят така:

Чл. 24а

 1. Държавните (но не и общинските) земи ще се отдават от 2025 г. чрез търг, в който приоритетно ще се разпределят най-напред между производители на зеленчуци, стопани на трайни насаждения, животновъди, които имат намерение да отглеждат едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси. И още – биологични производители на плодове и зеленчуци, биологични животновъди. Приоритет е даден и на млади фермери на възраст до 40 години, които тепърва започнат да се занимават със зеленчукопроизводство и овощарство, и нямат регистрирани правни основания в последните 3 години – нещо, което се изисква от другите производители на плодове и зеленчуци участници в първия търг.
 2. Ще има втори търг за всички останали, ако след първия има налична нераздадена земя.
 3. Максималните декари, които участниците в първия търг могат да наемат, са 300 декара.
 4. Срокът за наемане е минимум за 5 години и максимум за 10.

Чл. 37б и 37в

 1. Срокът за регистриране на договорите за участие в споразумението за ползване на земя се изтегля с месец напред и става 30 юни. Този срок ще се прилага от догодина.
 2. Споразумението влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, участващи в процедурата, и при условие че обхваща не по-малко от две трети от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите за ползване.
 3.  Земеделски земи, включени в масиви за ползване, които са сертифицирани за биологично производство и/или за тях са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи, се разпределят на съответните лица без промяна на местоположението, когато регистрираното им правно основание за имотите преобладава в съответния масив; са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с регистрирани правни основания за тях с площ, по-голяма или равна на площта, сертифицирана за биологично производство, и/или са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, за която са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи; са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член.

Чл. 37и

 1. Свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем, се обявяват и публикуват в областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие, общините и кметствата и на интернет страницата на областната дирекция „Земеделие“ и на общината в срок до 1 март.
 2. Общинският съвет определя с решение свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Списъкът на имотите се обявява и публикува там, където се публикуват и земите от ДПФ, отново до 1 март.
 3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти в съответното землище в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира. Не може кандидат да получи повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На лицата, които отглеждат едри и дребни преживни селскостопански животни с предназначение за производство на мляко или месо и животни от местни (автохтонни) породи, и/или биологично сертифицирани едри и дребни преживни селскостопански животни, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
 4. Животновъдите с право да участват в търговете заявяват това в общинските земеделски служби до 10 март.

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

(обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 42, 55 и 77 от 2018 г., бр. 61 от 2019 г., бр. 79 от 2020 г., бр. 13 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 102 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Земеделски земи от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг на физически лица с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, на кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, на еднолични търговци и на юридически лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, със седалище или адрес на управление на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, находящи се на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, или развиват стопанска дейност на територията на общината по местонахождение на имотите, обект на търга, при условия, по ред и цени, определени в правилника за прилагане на закона.“

2. Създават се ал. 1а – 1д:

„(1а) Търгът се провежда в две тръжни сесии:

1. в първата тръжна сесия може да участват лицата по ал. 1, които:

а) кандидатстват за площи за отглеждане на зеленчуци и за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци;

б) кандидатстват за площи за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения и за предходните три години имат регистрирано правно основание за ползване на земеделски площи, заети с трайни насаждения;

в) кандидатстват за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни и които са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), и на селскостопански животни, заявени за подпомагане през предходната година в Интегрираната система за администриране и контрол;

г) кандидатстват за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни и са сертифицирани за биологично производство;

д) са физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години, които кандидатстват за отглеждане на зеленчуци и трайни насаждения, но нямат регистрирано правно основание за предходните три години за ползване на земеделски площи, заети със зеленчуци и трайни насаждения;

2. във втората тръжна сесия може да участват лицата по ал. 1 и по т. 1, при наличие на останали свободни площи в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира.

(1б) Въз основа на проведената първа тръжна сесия се сключват договори за наем или аренда с лицата, спечелили търга, за площи в размер до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от:

1. 300 дка за отглеждане на зеленчуци;

2. 300 дка за създаване и/или отглеждане на трайни насаждения;

3. 300 дка за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни, при норма до 8,0 дка за 1 животинска единица;

4. 300 дка за биологично производство на зеленчуци, трайни насаждения и/или едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси;

5. 300 дка в случаите по ал. 1а, т. 1, буква „д“.

(1в) Въз основа на проведената втора тръжна сесия се сключват договори за наем или аренда с лицата, спечелили търга.

(1г) Срокът на договора за наем не може да бъде по-кратък от 5 и по-дълъг от 10 стопански години.

(1д) Лице, сключило договор за наем или аренда, е длъжно да ползва обекта на договора с грижата на добър стопанин съгласно определеното с договора предназначение. При неизпълнение на договорните задължения договорът се прекратява.“

3. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „или конкурс“ се заличават;

б) в т. 6 думите „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“ се заменят с „БАБХ“.

4. В ал. 3 думите „или конкурс“ се заличават.

5. В ал. 4 след думата „споразумение“ се добавя „в съответното землище“.

6. В ал. 5 навсякъде думите „или конкурс“ се заличават.

7. В ал. 6 и 7 думите „или конкурс“ се заличават.

8. В ал. 8 думите „и конкурсите“ се заличават.

9. Алинея 9 се отменя.

§ 2. В чл. 37б, ал. 1, изречение трето след думата „земи“ се добавя „в срок до 30 юни“, а накрая на изречението се добавя „с които ще участват в споразумението“.

§ 3. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 изречение седмо се изменя така: „Споразумението влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от две трети от ползвателите, участващи в процедурата, и при условие че обхваща не по-малко от две трети от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите за ползване.“

2. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „ал. 1, както и за земите“ се заменят с „ал. 1 и 2, както и за останалата до една трета от земите“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. ползвателите се разпределят в масив/и, в които преобладава регистрираното им правно основание, пропорционално увеличено с площта на имотите по т. 2;“

в) в т. 2 след думата „ползвателите“ се добавя „на съответния масив“.

3. В ал. 5 думите „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „в 14-дневен срок пред районния съд“.

4. Алинея 15 се изменя така:

„(15) Земеделски земи, включени в масиви за ползване, които са сертифицирани за биологично производство и/или за тях са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и/или по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., и/или по Националния план за възстановяване и устойчивост, и/или такива са изградени със собствени средства, се разпределят на съответните лица без промяна на местоположението, когато:

1. регистрираното им правно основание за имотите преобладава в съответния масив;

2. са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с регистрирани правни основания за тях с площ, по-голяма или равна на площта, сертифицирана за биологично производство, и/или са представили по реда на чл. 37б за участие в процедурата имоти с площ, по-голяма или равна на площта, за която са одобрени проекти за инвестиции в напоителни системи;

3. са заявили желанието си да участват в процедурата за създаване на масиви за ползване по реда на този член.“

§ 4. Член 37и се изменя така:

„Чл. 37и. (1) Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем без търг в случаите по чл. 24а, ал. 2, т. 6 на собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 5. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните животни.

(2) Министърът на земеделието и храните съгласува предложените от директорите на областните дирекции „Земеделие“ списъци със свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем по ал. 1. Списъците на имотите се обявяват и публикуват в областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие, общините и кметствата и на интернет страницата на областната дирекция „Земеделие“ и на общината в срок до 1 март.

(3) Общинският съвет определя с решение свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. Списъкът на имотите за общо и индивидуално ползване се обявява и публикува в областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие, общините и кметствата и на интернет страницата на областната дирекция „Земеделие“ и на общината в срок до 1 март.

(4) Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между лицата по ал. 1, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на регистрирано правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На лицата, които отглеждат едри и дребни преживни селскостопански животни с предназначение за производство на мляко или месо и животни от местни (автохтонни) породи, и/или биологично сертифицирани едри и дребни преживни селскостопански животни, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

(5) Лицата по ал. 1 подават заявление до общинската служба по земеделие по местонахождението на животновъдния обект в срок до 10 март. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и се отнася за следващата календарна година. Към заявлението лицата прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6, по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 11 за земите по чл. 37ж, ал. 5 за предходните стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.

(6) Българската агенция по безопасност на храните изготвя официална справка, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, която се публикува на интернет страницата на агенцията. Справката съдържа информация за всички регистрирани в Интегрираната информационна система към 1 февруари на текущата година:

1. животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в които се отглеждат постоянно или целогодишно пасищни селскостопански животни, с изключение на животновъдни обекти, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животни;

2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

(7) Разпределянето на пасища, мери и ливади се извършва за всяко землище на територията на общината от комисия, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, издадена в срок до 20 март. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската администрация, представител на общинската служба по земеделие, представител на областната дирекция „Земеделие“ и представител на областната дирекция по безопасност на храните. Председател на комисията е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. На заседанието могат да присъстват лицата по ал. 1, както и представител на областна администрация.

(8) Комисията по ал. 7 въз основа на справката по ал. 6:

1. извършва проверките по чл. 37м, ал. 1;

2. съставя списък на допуснатите до участие в разпределението лица, които отговарят на условията по ал. 1, съдържащ и информацията за тях от справката по ал. 6 и регистрираните им договори за ползване на пасища, мери и ливади;

3. определя необходимата площ при условията на ал. 4 за допуснатите лица в списъка по т. 2 в срок до 20 април;

4. разпределя едновременно имоти или части от имоти от държавния и общинския поземлен фонд до достигане на нормата по ал. 4 при спазване на следната последователност:

а) собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище, отглеждащи биологично сертифицирани животни и имащи биологично сертифицирани площи;

б) собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище, ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок;

в) собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в съответното землище;

г) собственици или ползватели на животновъдни обекти, съседни на имоти от държавния и/или общинския поземлен фонд, независимо от землището, в което се намират имотите;

5. при недостиг на пасища, мери и ливади от държавния и/или общинския поземлен фонд в землището, в което се намира животновъдният обект, определя с протоколно решение коефициент за редукция на площите, който се прилага спрямо всички лица в землището; при наличие на свободни пасища, мери и ливади в съседно землище в същата или съседна община площите може да се разпределят до достигане на нормата по ал. 4.

(9) Списъкът по ал. 8, т. 2 се публикува по реда на ал. 2 в срок до 30 март. Промени в списъка могат да се правят в 7-дневен срок от неговото публикуване при промяна на обстоятелствата, както и за отстраняване на допуснати грешки и/или непълноти по инициатива на заинтересованите лица, които прилагат съответните доказателства.

(10) Комисията по ал. 7 съставя протокол за разпределение на имотите в срок до 20 май, който се обявява и се публикува в областната дирекция „Земеделие“, общинските служби по земеделие, общините и кметствата и на интернет страницата на областната дирекция „Земеделие“ и на общината.

(11) Протоколът по ал. 10 може да се обжалва относно площта на имотите в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението, освен ако съдът разпореди друго.

(12) Въз основа на протокола по ал. 10, в срок до 20 юни кметът на общината, съответно директорът на областната дирекция „Земеделие“, сключва договор за наем с минимален срок от 5 календарни години, който започва да тече от следващата календарна година. Договорът се сключва след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите за землището за пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за годината, и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината за пасища, мери и ливади. Договорите съдържат данните по ал. 1, 4 и 10, вписват се в службата по вписванията и се регистрират в общинската служба по земеделие.

(13) Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в същата или в съседна община, независимо от областта, в която се намира. Търговете се провеждат от областната дирекция „Земеделие“ – за земите от държавния поземлен фонд, и от кмета на общината – за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се сключват за една календарна година.“

§ 5. Член 37м се изменя така:

„Чл. 37м. (1) Ежегодно, в срок до 20 април, комисията по чл. 37и, ал. 7 извършва проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 1 и 4 по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Протоколът от проверката се представя на директора на областната дирекция „Земеделие“ и на кмета на общината.

(2) Спазването на чл. 37и, ал. 1 и 4 се установява въз основа на справката по чл. 37и, ал. 6.

(3) Когато при извършването на проверките се установи, че:

1. в животновъдния обект броят на регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 10 на сто по-малък от броя им към 1 февруари на предходната календарна година, договорите се изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на животните, преобразувани в животински единици;

2. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни, договорите за наем се прекратяват от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“;

3. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1, договорите за наем се прекратяват от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“;

4. е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище, договорите за наем се прекратяват от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“;

5. сертификатът за отглежданите съгласно правилата за биологично производство едри преживни селскостопански животни за мляко или месо или дребни преживни селскостопански животни е отнет или изтекъл, договорите за наем се прекратяват от кмета на общината, съответно от директора на областната дирекция „Земеделие“.

(4) Въз основа на протокола по ал. 1 договорите за наем се изменят или прекратяват в срок до 31 юли. Пасищата, мерите и ливадите, за които е прекратено правото на ползване, се включват в списъците по чл. 37и, ал. 2 и 3 за следващата календарна година.

(5) Договорите за наем по чл. 37и, ал. 12 не се смятат за правно основание съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на проверките се установи, че са налице основания за прекратяването им.

(6) Министърът на земеделието и храните, съответно областните управители, упражняват контрол по изпълнение на разпоредбите на ал. 3 по отношение на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд.

(7) Алинея 3, т. 1, ал. 4 и 5 не се прилагат за част или всички селскостопански пасищни животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които са засегнати от тежко природно бедствие или епизоотии.

(8) За отглежданите съгласно правилата за биологично производство едри преживни селскостопански животни за мляко или месо или дребни преживни селскостопански животни се извършва и проверка в съответния регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация.“

§ 6. В чл. 42 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателите на комисиите по чл. 37и, ал. 7, които не организират изпълнението на чл. 37м, ал. 1 и не проведат процедурата по чл. 37и, ал. 8, т. 3 и 4, се наказват с глоба от две до четири средномесечни работни заплати за страната.“

§ 7. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2в т. 2 се отменя.

2. В § 2е думите „повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани“ се заменят с „всички договори, регистрирани“.

3. В § 2з, т. 3 след думата „коза“ се добавя „над 12-месечна възраст“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. (1) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по досегашния чл. 24а се довършват по реда на този закон.

(2) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по досегашния чл. 37и се довършват по досегашния ред, с изключение на досегашния чл. 37и, ал. 13, като за тях се прилагат чл. 37и, ал. 6 и 13 от този закон.

(3) Член 37и, ал. 8, т. 1 и чл. 37м от този закон се прилагат и за договорите за аренда, сключени по досегашния чл. 37и преди 1 януари 2025 г., до изтичането на срока, за който са сключени или до прекратяването им.

§ 9. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г., бр. 86, 102 и 106 от 2023 г. и бр. 16 от 2024 г.) в чл. 24б, ал. 1 се създава изречение второ: „За земеделските земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади изречение първо се прилага, когато за тях през последните три години са проведени процедури при условията и по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и не са сключени договори за наем.“

§ 10. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по чл. 24б от Закона за опазване на земеделските земи се довършват по досегашния ред. За започнали се считат процедурите, за които към деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“ има влязло в сила решение по чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и/или одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници.

§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2025 г., с изключение на § 1, 3, § 4 относно чл. 37и, ал. 6 и 13, § 8, 9 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 28 март 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Leave a Comment