Ето какви са педложените промени в Наредба №10 за интервенциите по околна среда и климат, и хуманно отношение

Въвеждат се нови плащания

Натоварват бенефициентите по хуманно отношение към животни да попълват профилактичен план не с 3, а с 13 точки

Предложените промени в Наредба №10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните въвеждат две нови операции в интервенциите. Това са Операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“; или Операция № 2 „Насърчаване отглеждане на устойчиви сортове“.

Допустими за участие в Операция № 1 са земеделски стопани с общ размер на стопанството до 10 ха през първата година на кандидатстване или земеделски стопани с площта, за която е поет многогодишен ангажимент от 2023 г. Допустими за участие в Операция № 2 са земеделски стопани с площи, които не участват в ангажимент по операция №1.

В операция № 2 „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ се въвеждат следните ставки (в чл. 32):

а) плодове – до левовата равностойност на 135,49 евро/ха;

б) зеленчуци – до левовата равностойност на 342,57 евро/ха;

в) билки – до левовата равностойност на 108,39 евро/ха;

г) десертно лозе – до левовата равностойност на 121,94 евро/ха.“;

В същия чл. 32 фигурира нова ставка – за хуманно отглеждани животни, заявени след 1 януари 2024 г. Тази ставка е по-висока от посочената за животните, които са заявени преди 2024 г.

Подбуква „ааа“ за заявените след 01.01.2024 г. едри преживни животни над 24 месеца субсидията е до левовата равностойност на 106 евро/ЖЕ;“ за записаните прези 2024 г. е 91 евро

Подбуква „ббб“ за говеда и биволи от 6 до 24 месеца, заявените след 01.01.2024 г. – до левовата равностойност на 75 евро/ЖЕ;“; за заявените преди 2024 г. – 63 евро

Подбуква „ввв“ за телета и малачета заявените след 01.01.2024 г. – до левовата равностойност на 64 евро/ЖЕ;“; за заявените преди 2024 г. субсидията е 54 евро.

По направление „Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ за ДПЖ“ заявените след 1.01.2024 г. ДПЖ субсидията е до левовата равностойност на 111 евро/ЖЕ, а за заявените преди това е до левовата равностойност на 103 евро/ЖЕ.

По дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“ за заявените говеда и биволи над 6-месечна възраст след 01.01.2024 г. – до левовата равностойност на 61 евро/ЖЕ;“ заявените преди 2024 г. – 36 евро.

За животни от рода на овцете и козите (ДПЖ) заявените след 01.01.2024 г. субсидията е до левовата равностойност на 44 евро/ЖЕ; заявените по-рано получават 31 евро/ЖЕ.

За дейност „Намаляване употребата на антимикробни средства“:

за ДПЖ заявени след 01.01.2024 г. помощта е до левовата равностойност на 89 евро; заявените преди тази дата – 70 евро/ЖЕ;

б) за ЕПЖ над 24 м. заявени след 01.01.2024 г. помощта е до левовата равностойност на 77 евро; за заявените по-рано 63 евро/ЖЕ;

в) за ЕПЖ от 6 до 24 м. заявени след 01.01.2024 г. помощта е до левовата равностойност на 54 евро при 44 евро за заявените преди тази дата;

г) за телета и малачета заявени след 01.01.2024 г. помощта е до левовата равностойност на 46 евро при 38 евро/ЖЕ за по-рано заявените.

В проекта е вмъкнато (в чл. 20) изискване бенефициентите по интервенцията за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии размерът на площите, заявени в нови многогодишни ангажименти от 2024 г., да е равен на размера на животинските единици на селскостопанските/пасищните животни, които са идентифицирани в подаденото заявление за подпомагане.

В интервенцията „Насърчаване на естественото опрашване“ се предлага (в чл. 23) заявените пчелини да са собственост или предоставени за ползване не от 1 януари, а от началото на стопанската година.

При Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) новото е, че пашата не се прилага в територии над 1 800 метра надморска височина в природните паркове „Рилски манастир“, „Витоша“ и „Беласица“ и в защитените зони от мрежата Натура 2000, с утвърдени планове за управление.

Проектът за изменение и допълнение на наредба №10 отменя чл. 57, който гласи, че министърът на земеделието и храните може да утвърди със заповед методология за определяне на праговете на застрашеност в зависимост от рисковия статус на местните застрашени породи животни в съответствие с условията в Стратегическия план. И в зависимост от прага на застрашеност на съответната порода да определи различни нива на подпомагане.

При Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (чл. 77, ал. 3) в изискването да се попълва схема/план за профилактични мероприятия, точките от 3 стават 13. Ето ги:

(3) Схемата/планът по ал. 1, т. 2 съдържа най-малко следната информация:

1. списък на болестите, срещу които ще се провежда допълнителна ваксинация в съответствие с програмата по чл. 118 от ЗВД;

2. брой, вид, категория на животните, отглеждани в животновъден обект на земеделския стопанин, за които е предвидено да се прилагат мерките и ваксините за съответната болест;

3. схемите за прилагането и сроковете за изпълнението на ваксинацията им спрямо съответните категории допустими животни, отглеждани от земеделския стопанин.

4. описание на епидемичната обстановка и съответната информация, използвана като основание за оценката й;

5. основните и конкретни цели с избраната стратегия за ваксинация и план за профилактичната ваксинация.

6. предвидената продължителност на ваксинацията – от началото на ваксинацията до приключване на надзора, провеждан след ваксинацията;

7. животновъдните обекти и животни, в които се отглеждат допустимите категории животни, и тези, в които трябва да бъде извършена ваксинацията, ако се различават;

8. освободени от ваксинация животни и обосновката за това;

9. предвидената крайна употреба на ваксинираните животни и продуктите;

10. обобщение на характеристиките на ваксината. Правилата за поставяне на ваксината и системата за следене на поставянето на ваксината;

11. хигиенните правила и правилата за биологична сигурност, които трябва да се прилагат;

12. вид на провежданите лечения и количествата използвани антимикробни средства в животновъдния обект през предходни години;

13. броя на ваксинирани животни от допустими категории, от които ще бъдат взети кръвни проби за доказване дали животните са в период на имунитет.“.

В Преходните и заключителни разпоредби е записано следното: § 42. Заявленията за подпомагане, подадени през 2023 г. по интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ или по интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ или по интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, се одобряват за участие и/или финансово подпомагане по досегашните условия.

Leave a Comment