Добавени са още 5 защитени зони в наредбата за плащания по „Натура 2000“

За да бъдат одобрени за подпомагане по еко интервенция, ДФЗ проверява пчеларите дали са регистрирани в платформата за оповестяване на растителнозащитни дейности

Обнародвани са промени в Наредба № 6/2023 г., които касаят плащания за земи в зони от „Натура 2000“ в днешния „Държавен вестник“, бр. 41 от 10 май 2024 г.

Към Таблица 2 в Приложение №1 са добавени още 5 зони (виж в таблицата по-долу).

В Преходните и заключителни разпоредби са променени текстове от Наредба № 10/2023 г. за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните.

Една от промените касае пчелари. За да получат подпомагане за дейността си по насърчаване на естевственото опрашване, те трябва да са регистрирани в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) в края на месеца, следващ месеца на изтичане на срока за подаване на заявления за подпомагане.

Ето и наредбата:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.
(ДВ, бр. 48 от 2023 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 в Таблица № 2 „Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО – за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха“ накрая се създават редове:„

BG0000116Камчия1700
BG0000614Река Огоста1700
BG0000503Река Лом1700
BG0000525Тимок1700
BG0000631Ново село17145253

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 20, ал. 3 думите „към началото на календарната година“ се заличават и се създава изречение второ: „Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка относно регистрацията в ЕПОРД към края на месеца, следващ месеца на изтичане на срока по чл. 12 от Наредба № 4 от 2023 г.“

2. В чл. 25, ал. 10:

а) в т. 3 думите „чл. 69, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 69, ал. 3“;

б) в т. 5 накрая се добавя „когато такава забрана изрично е въведена в предоставения план за сеитба по чл. 69, ал. 3“.

3. В чл. 50, ал. 3 думите „ чл. 49, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 49, ал. 1, т. 2 и 3“.

4. В чл. 53, ал. 4 думите „и чл. 53, ал. 1, т. 3“ се заличават.

5. В приложение № 5 към чл. 25, ал. 6, т. 1 „Списък на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ накрая се добавя: „*Освен посочените в колона „Сортоподдържащи лица“ се съобразява и разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал.“

§ 3. Срокът за проверка по чл. 20, ал. 3 от Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.) за подадените до влизането в сила на тази наредба заявления за подпомагане е до одобрението им за участие в многогодишен ангажимент.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Leave a Comment