Ново в Кампания 2024: За обвързана подкрепа няма да се изисква доказване на продукция на база животно

Опростени ще са условията за подпомагане при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024, стана ясно от информационните кампании в страната за директните плащания.

За обвързано подпомагане за животни предвиденият бюджет за тази година е 63 531 134 млн. евро

Намалява се административната тежест при доказване на реализираната продукция, обясни в Пловдив експертът от МЗХ Кристина Йорданова. Вече няма да се изисква доказване на произведена продукция на ниво единично животно със съответните фактури и разходооправдателни документи. Въпреки това земеделски стопани, които реализират сурово мляко чрез първи изкупвач, следва да имат регистриран валиден договор.

Земеделските стопани, които реализират мляко и млечни продукти чрез директни доставки следва да имат регистрация по Наредба 26.

Животновъдите със затворен цикъл на производство трябва да имат регистрирано млекопреработвателно предприятие, което е вписано в националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход.

Ако нито едно от трите изисквания – договор с изкупвач, регистрация по Наредба 26 и вписване в електронния регистър за търговия, не е изпълнено, не може да се получи обвързано подпомагане за нито едно от животните, които са заявени по млечните интервенции за обвързана подкрепа.

И за обвързаната подкрепа за животни, отглеждани за месо, отпада изискването за доказване на количества месо на единично животно. Трябва обаче да има издадено ВМС от системата на БАБХ или документ за предвижване към държави от ЕС или трети страни за животните реализирани за клане, износ или продажба.

За обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци бюджетът е 58 198 746 млн. евро

Създава се нови интервенция: Обвързана подкрепа за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи.

При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване земеделския стопанин да предоставя опис, заверен от агроном. Това не означава, че производителите не са задължени да пазят етикетите и опаковките от закупени семена или посадъчен материал. Облекчението е, че те не се представят физически, а се посочват в описа и се заверяват от агроном. Това се прикачва и предава в СЕУ. Като допълнителна опция се запазва възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, които са издадени на името на бенефициента.

Новото при плодовете е, че сливите и десертното грозде ще се подпомагат със същата ставка, с която и останалите плодове. Освен това ще се прилага модулация на подпомагането: за първите заявени 30 хектара ставката ще е по-висока, за останалите площите – по-ниска.

Намалени са минималните и средни добиви на културите, които се отглеждат в оранжерии.

Бюджетът за новата интервенция за отглеждане на семена за картофи е 419 400 евро за 2024 г. За производство се използва сертифициран посевен материал от картофи. Бенефициентите трябва да са регистрирани съгласно Закона за защита на растенията по реда на член 22. Производството на семена за картофи се осъществява съгласно Наредба 16 от 2008 г. Минималният добив трябва да не е по-нисък от 10 тона на хектар.

Leave a Comment